Nei Visuell Identitéit

26.01.2021

NEI VISUELL IDENTITÉIT

Wéi dir an dëser Editioun vum Gemengeblat gesidd, hu mir eis eng nei visuell Identitéit ginn. Dëst ass net nëmmen e Logo, mee soll sech an all eisen Optrëtter erëm spigelen.

De neie Logo besteet aus engem “N”, dee fir Nidderaanwen steet an déi 6 Dräiecker fir déi aner Dierfer vun eiser Gemeng. Als Gemeng baue mir op d’Geschicht an d’Traditioun aus dësem insgesamt 7 Uertschaften, zesummen mat dem Waldhaff an dem Stafelter. Dës Traditioun wëlle mir kombinéieren mat enger innovativer a moderner Gemeng, déi Léisungen fir d’Probleemer vun der haiteger Zäit ubidde kann. Mir wëllen e staarke Partner vun all Bierger, Veräin a Betrib aus eiser Gemeng sinn.

Mir sinn net just eng Sportgemeng, net just eng Kulturgemeng, net just eng naturverbonne Gemeng. Mir sinn net just eng Gemeng fir déi Jonk, net just eng Gemeng fir déi Eeler. Mir sinn eng Gemeng fir jiddereen: interkulturell a kosmopolitesch, mat ronn 80 verschiddenen Nationalitéiten. Dës Vilfalt an Interkulturalitéit soll och unhand vun deene verschiddenen Dräiecker an deene verschiddene Faarwen am Logo ënnerstrach ginn. An Zukunft wäerten déi wichtegst offiziell Informatiounen dowéinst och a 4 Sprooche verëffentlecht ginn. All neie Stot kritt e stoffene Fairtrade-Akafskuerf mat eisem neie Logo drop andeem all wichteg Informatiounen vun eiser Gemeng wäerten dra sinn.

D’Gemeng Nidderaanwen steet fir Matenaner, Solidaritéit, an Zesummenhalt. Mir sinn eng dynamesch a lieweg Gemeng am Gréngs. All dës verschidde Facetten sollen duerch déi nei, méi modern Identitéit ënnerstrach ginn a Loscht maachen fir bei dëser aktiver a lieweger Biergergemeinschaft matzemaachen. Mir sinn do fir iech a mir sinn oppen fir är Iddien an Zesummenaarbecht!


NEUE VISUELLE IDENTITÄT

Wie Sie in dieser neuen Version unseres Gemeindeblatts sehen können, haben wir uns einen neuen visuellen Auftritt gegeben, welches Sie ab jetzt auf allen Ebenen von offiziellen Auftritten finden werden.

Das „N“ steht für Niederanven als Gemeinde und Dorf und die 6 Dreiecke symbolisieren die anderen Ortschaften. Zusammen mit den anderen 7 Dörfern, einschließlich Stafelter und Waldhaff, sind wir eine starke Gemeinde in Tradition und Geschichte eng mit ihren Orten verbunden. Wir wollen diese Tradition mit innovativer Moderne verbinden und sind bereit die Probleme von heute mit den Lösungen von morgen zu lösen. Wir haben uns entschieden, ein verlässlicher Partner für alle beteiligten Bürger, Betriebe oder Vereine zu sein.

Wir sind nicht nur eine Gemeinde für Sport, Kultur oder Natur. Wir sind nicht nur eine Gemeinde für junge Leute oder Senioren. Wir sind eine Gemeinde im Dienste aller Bürger: interkulturell und mit 80 verschiedenen Nationalitäten sehr kosmopolitisch. Und genau diese kulturelle Vielfalt ist in den bunten Dreiecken unseres neuen Logos symbolisiert. Dies ist auch ein Grund, warum die meisten unserer offiziellen Informationen von nun an in den 4 üblichen Sprachen veröffentlicht werden. Alle neuankommende Haushalte erhalten von uns eine Fairtrade-Einkaufstasche, die alle wesentlichen Informationen über die Gemeinde enthält.

Die Gemeinde Niederanven bedeutet Geselligkeit, Solidarität und Zusammenhalt. Wir sind eine lebendige und moderne Gemeinschaft in einer natürlichen Umgebung. All diese verschiedenen Facetten sind symbolisch in unserem Logo vertreten und machen Lust, diese außergewöhnliche Umgebung zu entdecken und als Bürger daran teilzunehmen.

Zögern Sie nicht, uns Ihre Ideen mitzuteilen, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!


NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Comme vous pouvez le constater dans cette nouvelle version de notre bulletin communal, nous nous sommes donné une nouvelle identité visuelle, que vous allez retrouver sur tous les niveaux de représentations officielles.

Le « N » représente Niederanven en tant que commune et village et les 6 triangles symbolisent les autres villages. Ensemble les 7 villages, le Stafelter et le Waldhaff inclus, nous sommes une commune forte avec ses localités liées en tradition et histoire. Nous voulons combiner cette tradition avec une modernité innovative, prête à résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec des solutions de demain. Nous avons choisi d'être un partenaire fiable pour tous les acteurs, citoyens, associations et entreprises.

Nous ne sommes pas uniquement une commune de sports, de culture ou de nature. Nous ne sommes pas uniquement une commune pour les jeunes ou les seniors. Nous sommes une commune au service de tous les citoyens : interculturelle et avec 80 nationalités différentes très cosmopolite. Et c'est justement cette multitude culturelle qui fait symbole dans les triangles multicolores de notre nouveau logo. C'est également une raison pour laquelle dorénavant la plupart de nos informations officielles seront publiées dans les 4 langues usuelles. Tous les ménages nouveaux-arrivants recevront de notre part un sac de courses Fairtrade qui contient toutes les informations essentielles sur la commune.

La Commune de Niederanven signifie convivialité, solidarité et cohésion. Nous sommes une communauté vivante et moderne dans un cadre d'environnement naturel. Toutes ces facettes différentes font symbole dans notre logo et donnent envie de découvrir cet écrin exceptionnel et participer en tant que citoyen.

N'hésitez pas à nous faire part de vos idées, nous sommes à votre service!


NEW VISUAL IDENTITY

As you can see in this new version of our municipal flyer, we have given ourselves a new visual identity, which you will find henceforth on all levels of official representation.

The “N” represents Niederanven as a municipality and a village and the 6 triangles symbolize the other villages. Together with the 7 villages, the Stafelter and the Waldhaff included, we are a strong municipality with its localities linked in tradition and history. We want to combine this tradition with innovative modernity, ready to solve today's problems with tomorrow's solutions. We have chosen to be a reliable partner for all stakeholders, citizens, associations, or companies.

We are not only a municipality of sports, culture, or nature. We are not just a municipality for young people or seniors. We are a municipality at the service of all citizens: intercultural and with 80 different nationalities, very cosmopolitan. And it is precisely this cultural multitude that is symbolic in the multi-coloured triangles of our new logo. This is also a reason why from now on most of our official information will be published in the 4 usual languages. All new arriving households will receive from us a Fairtrade shopping bag that contains all the essential information about the municipality.

The Municipality of Niederanven means conviviality, solidarity, and cohesion. We are a vibrant and modern community in a natural environment setting. All these different facets are symbolised in our logo and make you want to discover this exceptional setting and participate as a citizen.

Do not hesitate to send us your ideas, we are at your service!

Och Folgendes liesen