Administrativ Servicer

Haut op vun 08h00 - 11h30 & 13h00 - 16h30

contact_placeholder

 Op dëser Säit kennt Dir Iech iwwert eis verschidden Administrativ Servicer informéieren. 

Accueil & Receptioun


David Amorim Canossa

Accueil & Reservatioun vu Säll

Concierge

Populatiounsbüro & État civil


Christine Greis

Préposée vum Service

Diane Bourg

Archivistin

Lucie Heiter-Wolter

Populatiounsbüro

Sébastian Habets

Populatiounsbüro & Etat civil

Christine Schroeder

Populatiounsbüro

Joe Wians

Populatiounsbüro & Etat civil

Léiert méi iwwert d'Missioune vum Service an eisem Video

Recette


Pascale Dahm

Préposée vum Service


RH & Kommunikatioun


Jean Kox

Préposé vum Service

Manuela Klensch-Melchior

RH, Kommunikatioun & Niedz4Kidz

Laura Gaul

Kommunikatioun, Jumelage & Biergerbedeelegung

Léiert méi iwwert d'Missioune vum Service an eisem Video

Sekretariat


Bob Scholtes

Gemengesekretär

Laurent Schlammes

Secrétaire adjoint

Michelle Bingen

Coordinatrice culturelle & du vivre ensemble

Christiane Bour

Fixéiere vu Rendez-vouse fir de Schäfferot

Roberta Dario

Musekscoursen, Assurancen, Schüler- & Studenteprimmen, Coordinatrice Seniors, Delegéiert fir d'Égalité des chances

Lena Gries

Veräiner, Sozialhëllefen, Subsiden, abordabele Wunnraum, Gemengebäihëllefen & Manifestatiounen

Christophe Junker

Sport an der Gemeng & Sportsveräiner

Marilène Lopes Morais

Opstelle vum Gemengebudget, Gemengefinanzen & Gestioun vun de Rechnungen

Marie-Paule May-Mangen

Gemengeblat, Repas sur roues, Owescoursen, Nuit-blanchen & Téléalarm

Tamara Schuster

Fixéiere vu Rendez-vouse fir de Schäfferot

Léiert méi iwwert d'Missioune vum Service an eisem Video

Techneschen Déngscht


Marc Haan

Préposé vum Service

Kevin Becker

Energie, Ëmwelt & nohalteg Entwécklung

Michel Breuer

Agent Municipal / Garde-Champêtre

José Carvalheiro Pereira

Mobilitéit & Schoultransport

Alain Delage

Infrastrukturen

Judith Duplang

Gebaier

Cindy Lippert

Agent Municipal / Garde-Champêtre

Marc Stammet

Gebaier

Léiert méi iwwert d'Missioune vum Service technique a vun den Agent-Municipallen an eisem Video

Urbanismus


Gil Mateus

Préposé vum Service

Cédric Bruch

Baugeneemegungen & P.A.P.

Joe Kieffer

Administrative Suivi, Commodo-Incommodo

Léiert méi iwwert d'Missioune vum Service an eisem Video