De Schäfferot

Haut op vun 08h00 - 11h30 & 13h00 - 16h30

Foto-Buergermeeschter-header-2

D'Missioune vum Schöfferot

De Schäfferot ass och zoustänneg fir d’Opstelle vun der Dagesuerdnung fir d'Gemengerotssëtzungen. Des Weidere ass en zoustänneg fir d'Ausféierung vu Gesetzer, Reglementer a groussherzoglech a ministeriell Dekreeter, déi d'Police net betreffen. De Schäfferot ass ausserdeem déi reguléierend Kraaft am Noutfall. 
De Schäfferot ass responsabel fir d'Ausféierung vu Resolutiounen, dovun d'Iwwerwaachung vu kommunale Servicer an d'Astellung vu Salariéen. Donieft ass de Schäfferot och verantwortlech fir d'Administratioun vu kommunale Wunnengen an Aarbechten, déi finanziell Administratioun an d'Ausféierung vum Budget. De Schäfferot ass de Vertrieder vun der Gemeng viru Geriicht.

04.07.23_Fréd_TERNES
CSV Fréd Ternes Buergermeeschter

T. +352 34 11 34 - 1

E. fred.ternes@niederanven.lu

04.07.23_Josselijn_DEVRIES
déi gréng Josselijn de Vries Schäffin

T. +352 34 11 34 - 1

E. josselijn.devries@niederanven.lu

04.07.23_Jacques_BAUER
CSV Jacques Bauer Schäffen

T. +352 34 11 34 - 1

E. jacques.bauer@niederanven.lu

D'Ressorte vum Schäfferot

 • Personal- a Gemengeverwaltung
 • Sécherheets-, Gesondheets- an Noutfalldéngschter
 • Educatioun, Kanner, Jugend a Weiderbildung
 • Senioren an intergenerationnell Projeten
 • Amenagement vum Territoire a Logement
 • Kulten
 • Kommunikatioun a Biergerbedeelegung
 • Finanzen
 • Klima an Energie, Waasser an Offall
 • Natur an Ëmwelt
 • Mobilitéit
 • Integratioun an Zusammeliewen
 • Kultur a Musek
 • Jumelagen / Douzelage
 • Economie (Commerce, Entreprisen, Horeca, Tourismus)
 • Benevolat a Veräinsliewen
 • Sport
 • Chancëgläichheet a sozial Uleiessen
 • Entwécklungshëllef
 • Gemengegebaier
 • Digitaliséierung