De Schäfferot

 • Bourgmestre

  Weydert Raymond

  31, Rue du Bois L-6943

  Niederanven

  +352 34 11 34 - 1

  Kontakt
 • Echevin

  Schiltz Jean

  8, Rue du Coin L-6976

  Oberanven

  +352 34 11 34 - 1

  Kontakt
 • Echevin

  Ternes Fréd

  17a, Rue Principale L-6165

  Ernster

  +352 34 11 34 - 1

  Kontakt

Missioun

Raymond Weydert

 • Organisatioun vun der Gemeng an d’Gemengepersonal
 • Sécherheet a Rettungsdéngschter
 • Dialog mat den Awunner
 • Educatioun a Formation continue
 • Allgemenge Bebauungsplang (PAG),
 • Infrastrukturen an städteschen Ausbau

Jean Schiltz

 • Wirtschaft a Finanzen
 • Veräinsliewen: Kultur, Sport, Benevolat
 • Soziales: Chancegläichheet, Senioren, Famill
 • Musékschoul, Kulturhaus an “Douzelage”
 • Relioun,
 • Gemengegebaier

Fred Ternes

 • Jugend und intergenerationnell Projeten
 • Nohalteg Entwécklung (Ëmwelt an Energie, Klima Pakt, ëffentlechen Transport, Mobilitéit)
 • Waasser- an Offallwiertschaft
 • Integratioun vun den auslännesche Matbierger
 • Entwécklungshëllef
 • Informatioun, Kommunikatioun a Partizipatioun

Déclaration du collège échevinal 2017 - 2023

Schöffenratserklärung 2017-2023