Ecologësch Charta
NaturPakt-Header (1)
charte 2022

Mam Bäitrëtt zur Klima Allianz 2007, huet d’Gemeng Nidderaanwen sech engagéiert d’Serregasen däitlech ze reduzéieren. Bei dëst Engagement koum dunn 2013 d’Signature vum Klima Pakt vum Lëtzebuerger Staat dobäi, woumat een sech och um Niveau Akaf, Offall, Waasser etc engagéiert fir den Ufuerderungen vun dem Pakt gerecht ze ginn. Mat der Ënnerschfëft vum Klima Pakt 2.0 am Joer 2021 ass dëst Engagement nach verdéift ginn. Fir déi Ziler ze erreechen brauch d’Gemeng Nidderaanwen och d'Ënnerstëtzung vun hire lokale Veräiner.

Fir méi Informatiounen zu dem Thema kënnt Dir och den Här Kevin Becker um 34  11 34-62 uruffen.

Fir weider Informatiounen kënnt Dir och op de Site vum Klima Pakt Lëtzebuerg kucke goen.