Schémas directeurs

Haut zou

Photo_Plan

Wat ass ee Schéma directeur?

De Schéma directeur soll d'Konzepter vun der Stadtentwécklung, der Mobilitéit, sou wéi vun der Opwäertung vun de Landschaften a Gréngfläsche präziséieren an ergänzen.
De Schéma directeur leet d'Richtunge fest, déi zur Definitioun an Ofgrenzung vun de PAG-Gebidder an dem Ausschaffe vum PAP-NQ déngen.