Babysitting-header

Babysitter-Formatioun

foto-elisabethjeunesse-babysitterformatioun

Du wëlls Babysitter ginn? Mat der Formatioun vun Elisabeth Jeunesse kanns du däin Dram verwierklechen!

Huel un der zertifizéierter Babysitter-Formatioun deel, déi reegelméisseg an de Jugendhaiser Nidderaanwen oder Mutfert stattfannen, deel a léier wichteg Fäegkeeten, fir eng sécher a flott Kannerbetreiung. Mat dësem Zertifikat kanns du dech op der Internetsäit babysitting.lu umellen an éischt Erfarungen an der Kannerbetreiung sammelen.

Fir méi Informatioune kanns du dech och un d'Ekipp vum Jugendhaus Nidderaanwen wenden:

E-mail: direction.jnid@elisabeth.lu 
Tel.: 26 34 78 oder 621 223 300