Gemengeliewen

Hörapparat am Schoulhaff vun der Schoul ,,Am Sand'' fonnt

Verëffentlecht den 10 June 2024
IMG_4487

Am Schoulhaff vun der Schoul ,,Am Sand'' gouf en Hörapparat fonnt a ka beim Concierge vun der Schoul, dem Steve Mangen, ofgeholl ginn.

1, Centre scolaire ,,Am Sand''
L-6999 Oberanven
Tel.: 34 84 73-1