Projet Stade Jos Becker

03.03.2023

Liewen an der Gemeng

Wärend dem leschte Gemengerot vum 24. Februar 2023 ass d'Renovatioun an d'Extensioun vum Stade Jos Becker gestëmmt ginn. Nieft der Moderniséierung an dem Ausbau vun de Vestiairen an der Tribün, gëtt bei den Aarbechten awer och op Nohaltegkeet gekuckt. Sou wäert d'Gasheizung duerch eng Loftwärmepompel ersat ginn an eng Photovoltaikanlag op den Daach kommen.

Méi Informatiounen iwwert de Projet fannt Dir hei:

Aktuell Projeten