Waasserfloss - Informations

04.08.2022

Duerch Aarbechten um Flughafen gouf de Wassertuerm um Senningerbierg an der Nuecht komplett eidel gemaach.
E gouf mëttlerweil erëm opgefëllt, et befënnt sech awer nach Loft an der Leitung, wat zu Geräischer oder net direktem Waasserfloss féiere kann.
D ‘Awunner kënnen awer ouni Problemer d ‘Leitungwaasser notzen.  

____________________________________________________________________________________

Durch Arbeiten am Flughafen wurde der Wasserturm im Senningerberg gestern in der Nacht komplett geleert.
Er wurde wieder aufgefüllt, jedoch befindet sich noch Luft in der Leitung, welche Geräusche oder kein direkter Wasserfluss zur Konsequenz haben kann.
Die Einwohner können aber wieder ohne Probleme das Leitungswasser benutzen.

____________________________________________________________________________________

Suite à des travaux à l'aéroport, le château d'eau de Senningerberg a été complètement vidé hier soir.
Il a été rempli à nouveau, mais il reste de l'air dans la conduite, ce qui peut entraîner des bruits ou l'absence d'écoulement direct de l'eau.
Les habitants peuvent cependant à nouveau utiliser l'eau du robinet sans problème.

____________________________________________________________________________________

Due to work at the airport, the water tower in Senningerberg was completely emptied during the night yesterday.
It was refilled, but there is still air in the pipe, which could cause noise or no direct water flow.
However, the residents can again use the tap water without any problems.

Och Folgendes liesen