Spillplazen

21.07.2022

Scho gesinn? Op de Spillplazen ,,Dicks-Lentz'', ,,Staflick'', ,,Hueschtert'', ,,Wakelter'', ,,Bounert'' an ,,Um Trenker'' si flott nei Spiller bäikomm. Kommt se laanscht mat Äre Butzen ausprobéieren.

Déjà vu ? De superbes nouveaux jeux ont été ajoutés sur les aires de jeux «Dicks-Lentz», «Staflick», «Hueschtert», «Wakelter», «Bounert» et «Um Trenker» Venez les essayer maintenant avec vos enfants.


Schon gesehen? Auf den Spielplätzen ,,Dicks-Lentz'', ,,Staflick'', ,,Hueschtert'', ,,Wakelter'', ,,Bounert'' und ,,Um Trenker'' sind tolle neue Spiele hinzugekommen. Kommen Sie sie jetzt mit Ihren Kindern ausprobieren.


Already seen? Great new games have been added to the playgrounds 'Dicks-Lentz', 'Staflick', 'Hueschtert', 'Wakelter', 'Bounert' and 'Um Trenker'. Come and try them out with your children now.

>> Spillplazen