Spillplazen

12.07.2021

Als Gemeng investéiere mir weider an d'Spillplazen. Niewent klenge Rutschbane fir Kanner, déi mir op verschidde Spillplazen installéiert hunn, wäerten deemnächst och d'Spillplazen um Trenker a bei der Skatepist erneiert ginn. Eng fonkelnei Spillplaz ass zu Hueschtert geplangt.

En tant que commune, nous continuons d'investir dans les aires de jeux. À côté des toboggans que nous avons installés sur différentes aires de jeux, nous allons prochainement rénover celle « um Trenker » et celle près de la piste de skate. Une toute nouvelle aire de jeux est prévue à Hostert.


Als Gemeinde investieren wir weiter in Spielplätze. Neben kleinen Rutschbahnen für Kinder, die wir auf verschiedenen Spielplätzen aufgestellt haben, werden wir auch demnächst die Spielplätze am Trenker und bei der Skatepiste erneuern. Ein ganz neuer Spielplatz ist in Hostert geplant.


We continue to invest in playgrounds. In addition to small slides for children, which were installed at various playgrounds, we will soon also be renovating the playgrounds 'um Trenker' and by the skate slope. A brand new playground is planned in Hostert.