Moien@Niederanven (last edition)

12.09.2022

Heimat wëlle mir Iech informéieren, dass dës Woch déi lescht Editioun vum Moien@Niederanven stattfanne wäert. D’Sammelstell fir déi gespente Kleeder ze sortéieren, gëtt et also vun nächster Woch un ënnert där Form net méi!
Vun nächster Woch u kënnt Dir Är Kleeder awer gären un d’Elise vun der Sozialhëffef Iewescht Syr ginn.
Dës Weideren organiséiert eis Integratiounskommissioun ëmmer erëm Treffen, beispillsweis a Form vu Sunday Brunches oder Sproochecaféën.

Elise « Sozialhëllef Iewescht Syr » : +352 691 802 414 (téléphone ou Whatsapp)

Schliisslech wëlle mir all de Benevollen, der Integratiounskommissioun an dem Gemengepersonal e grousse Merci ausdrécke fir dat geniaalt Engagement wärend deene leschte 6 Méint.

_________________________________________________________________________________________________________

Nous vous informons que cette semaine aura lieu la dernière édition de Moien@Niederanven. Le point de collecte pour trier les vêtements donnés n'existera donc plus sous cette forme à partir de la semaine prochaine !
A partir de la semaine prochaine, vous pouvez donner vos vêtements à Elise de la « Sozialhëllef Iewescht Syr ».
Par ailleurs, notre commission d'intégration organise toujours des rencontres, par exemple sous forme de Sunday Brunches ou de cafés des langues.

Elise « Sozialhëllef Iewescht Syr » : +352 691 802 414 (téléphone ou Whatsapp)

Enfin, nous tenons à adresser un grand merci à tous les bénévoles, à la commission d'intégration et à notre personnel communal pour leur formidable engagement au cours des 6 derniers mois.

_________________________________________________________________________________________________________

Hiermit möchten wir Sie informieren, dass diese Woche die letzte Edition des Moien@Niederanven stattfinden wird. Die Sammelstelle, um die gespendeten Kleider zu sortieren, gibt es also von nächster Woche an unter dieser Form nicht mehr!
Ab nächster Woche können Sie Ihre Kleider aber gerne an die Elise von der ,,Sozialhëllef Iewescht Syr’’ geben.
Des Weiteren organisiert unsere Integrationskommission immer wieder Treffen, beispielsweise in Form von Sunday Brunches oder Sprachencafés.

Elise « Sozialhëllef Iewescht Syr » : +352 691 802 414 (téléphone ou Whatsapp)

Schließlich wollen wir allen Freiwilligen, der Integrationskommission und unserem Gemeindepersonal ein großes Dankeschön für ihren tollen Einsatz während denen letzten 6 Monaten aussprechen.

_________________________________________________________________________________________________________

We would like to inform you that this week will be the last edition of the Moien@Niederanven. The collection point to sort the donated clothes will therefore no longer exist in this form from next week on!
However, as of next week, you are welcome to give your clothes to Elise from the "Sozialhëllef Iewescht Syr".
Furthermore, our integration commission organises come-togethers, for example in the form of Sunday brunches or language cafés.

Elise « Sozialhëllef Iewescht Syr » : +352 691 802 414 (téléphone ou Whatsapp)

Finally, we would like to say a big thank you to all the volunteers, the integration commission and our municipal staff for their great commitment during the last 6 months.