Ziler 2030

Zu deene vum Ëmweltministère a vum Energieminstère am PNEC „Le Plan national intégré en matière d’énergie et de climat“ fir 2030 festgeluechten Ziler, zielen:

  • Reduzéierung vun den Zäregasen ëm -55% par Rapport zu 2005
  • Steigerung vun den erneierbaren Energië vun 11% op 25%
  • Steigerung vun der Energieeffizienz vu 40% bis 44%

Mir als Gemeng setzen eis Ziler an Ofstëmmung mat dëse Virschrëften a maachen eis Bescht fir alles ze erreechen an am beschte Fall ze iwwertreffen.

De gesamten nationalen Energie- an Klimaschutzplang fannt dir hei.

Zousätzlech zum nationale Plang, hunn mir zousätzlecher Konzepter fir d’Entwécklung bis 2030 ausgeschafft:

Integréierten nationalen Energie- a Klimaplang Lëtzebuerg 2021-2030

Leitbild Nidderaanwen - Klimapakt 2.0

Ressourcëkonzept Nidderaanwen

Energiekonzept

Digitalisatiounskonzept

Klimaupassungskonzept Endbericht

Endbericht Moossnamekaart