Jäerlech Aktivitéiten

2022:

Am Joer 2022 huet Gemeng Nidderaanwen méi wéi 70 Aktivitéiten am Sënn vum Klimapakt gestart bzw. ëmgesat.

Zu dësen Aktivitéiten ziele beispillsweis:

 • Start vum Ruffbus Syrdall zesumme mat der Gemeng Schëtter.
 • Aféierung vun der ëmweltfrëndleche Charta fir Veräiner.
 • Erstellung vun der Broschür fir d’ ekologesch Subsiden.
 • Organisatioun vum 1. Repair Café den 18.6.2022 am Centre polyvalente « A Schommesch » mat 18 Reparaturen.
 • Aktiounen zur Fuerderung vum Krunnewaasser :
  • Verdeelung vu gratis Waasserfläsche fir d’ Schoulkanner a Personal.
  • Installatioun vun 10 Waasserfontänen a kommunale Gebaier.
 • Workshoppen zum Leitbild „Klimapakt“, dem Klimaupassungs- an dem Mobilitéitskonzept.
 • Délibératioun vum Ressourcenkonzept, den Energiespuermesuren an den Haaptlinne fir 2030 vum Klimapakt.

2021:

Am Joer 2021 huet Gemeng Nidderaanwen méi wéi 60 Aktivitéiten am Sënn vum Klimapakt gestart bzw. ëmgesat.

Zu dësen Aktivitéiten ziele beispillsweis:

 • Neit Energiekonzept 2020 zur kommunalen Energieplanung.
 • Opstellung vun engem Renovatiounskonzept fir d’ gemenge Gebaier
 • Installatioun vun enger PV-Anlag um Scouts Chalet zesumme mat der Enercoop Syrdall
 • Planung vun engem Repair Café zesumme mat de SIAS Gemengen.
 • Ausbau vun de Moossname fir Verkéiersberouegung an der Gemeng (Zone 30, Berliner Kissen)
 • Ausbau vun eise Vëlosweeër a Richtung Schëtter, Betzder a “Am Sand”
 • Installatioun vun 2 Vél’OH!-Statiounen a Planung vu weidere Statiounen
 • Aktiounen zur Sensibiliséierung wärend der Mobilitéitswoch a der Woch vum Bam.”

2020:

Am Joer 2020 huet Gemeng Nidderanwen ronn 60 Aktivitéiten am Sënn vum Klimapakt gestart bzw. ëmgesat.

Zu dësen Aktivitéiten zielen beispillsweis:

 • Aféierung vum neien Taxenreglement am Kader vun enger “Null Offall”-Politik
 • Imlpementéierung vun engem Energiemanagementsystem zur Kontroll vum Energieverbrauch an den gemengen Gebaier.
 • Wiessel vun verschiddenen Luuchten (Stroossebeliichtung, Schoul) op LED
 • Installatioun vun Waasserspenderen an den Sportshalen.
 • Weider Elektrifizéierung vun der gemengen Autoflott.
 • Astellung vun engem Chargé de l’environnement et de l’énergie, souwéi Gestaltung vun engem Service de développement durable.
 • Planzaktioun vun 12 Birebeem fir den Jorgang 2019 am Kader vum Dag vum Bam 2020

2019:

Folgend Aktivitéiten goufen 2019 op Gemenge Niveau oder an Zesummenaarbecht mat anere SIAS Gemengen op d’Been gestallt:

 • Re-Zertifizéierungs Audit 50%
 • Quelleschutz Spezialist op SIAS Niveau ausgeschriwwen
 • Dat neit Offall Reglement gouf regional beschloss
 • Studie fir eng gemeinsam Notzung vun de Gebaier am Kader vum Ressourcen Zentrum
 • „Nohaltegkeet mécht Schoul“ Programm duerchgezunn
 • Den Dach gouf der Energie Kooperativ Enercoop Syrdall zur Verfügung gestallt
 • Park Management Konzept
 • D’Leit déi fir d’Gemeng schaffen kruten den M-Pass fir extra gutt Konditiounenzur Verfügung gestallt
 • Weiderféierung vu punktuelle Verbesserungen vun der Verkéiers Sécherheet (Foussgänger Iwwergäng asw.)
 • Nei Verkéiers Weeër:
  • Verbindung Mënsbech-Nidderaanwen (d’Aarbechten misste normalerweis 2020 ufänken)
  • Uschloss vum PC2 mam Terrain vum Gemengenhaus
 • Projet Pedibus gestartet
 • Akaf vun engem weideren Elektro Auto

2018 :

 • Erstellung vun engem Reenwaasserkonzept
 • Superdreckskëscht-Zertifizéierung fir d'Schoulen
 • Quelleschutz (Informatiounsveranstaltung a Workshop mat Biergerbedeelegung)
 • Ersatz fir de P. Schumacher: verantwortlech fir de Klimapakt
 • Offallsteieren als Ëmsetzung vum Offallkonzept soll 2018 beschloss ginn
 • Verschidden Ëmbaute gi geplangt: Loysi, Sporthalle, CIPA
 • Parkraummanagementkonzept
 • De Charly-Minibus gëtt ab März elektresch bedriwwen
 • Regional ass e neit Konzept fir de Recyclingcenter geplangt
 • Baukontroll iwwert en Expertenbüro gëtt iwwerpréift
 • Bilanz- und Indikatorensystem gëtt am Klimateam iwwerschafft
 • Ausbau vum Vel‘oh –Netz aus der Stadt Lëtzebuerg op de Gemengeterritoire
 • Bau vun engem Waasserbehälter an engem Gebai fir de Stroossendéngscht
 • Plangen vun enger Kläranlag
 • Neue Verkéierweeër: 
  • Verbindung Munsbach – Niederanven (SUP 2017 faerdeggestellt)
  • Uschluss PC2 – Gemengenhaus
 • Machbarkeitsstudie Velosweeër bei der N1
 • Weiderféirung vun de punktuelle Verbesserungen vun der Verkéierssécherheet (Foussgängerweeër, asw.) 
 • Filmrei zur Sensibiliséierung

2017 : 

 • Neit Konzept fir d'Offallwiertschaft (Verschaffen & Steieren)
 • Verbessert Kommunikatioun durch Sozialmedien
 • Beihëllef am Aklang mat de neie Foussgänger- (Rëtsch) an Velosweeër (Verbindung tëschent Nidderaanwen & Mënsbësch) 
 • Sanéierung vum ëffentleche Schoulgebai "am Sand"
 • Présentatioun & Kommunikatioun "Energiekonzept"
 • Migratioun Enercoach vun Excel op Gescom Plattform
 • Fortsetzen vun der Ëmstellung vun der Stroossebeliichtung op LED-Technik
 • Finanziell Primm M-Pass für d'Beamten vun der Gemeng
 • Konzept Straßenmiwwléirung
 • Kommunikatiounskonzept

D'Gemeng Nidderaanwen gouf am Oktober 2015 auditéiert an huet am Ofschloss e Niveau vun 58%.

Am Februar 2017 konnte mer eng Stéigerung vun 6,9% op en Zwëschestand vun 64,9% errechen.