Mellt Iech an eis BiergerTeams a Gremien

09.01.2024

Interesséiert an eiser Gemeng aktiv fir d'Wuel vun de Matbiergerinnen a Matbierger matzeschaffen a konkret Aktiounen um Terrain ëmzesetzen? Wosst Dir, dass Dir Iech déi ganz Legislaturperiod iwwer an d'BiergerTeams a Gremie vun der Gemeng melle kënnt? Sief et sozial Themen ewéi Kultur, Sport, Jugend, den Douzelage oder Themen, déi d'Klima an d'Natur betreffen - mellt Iech elo an eis flott an interessant Teams a Gremien!

Aschreiwung fir d'BiergerTeams a Gremien