Gréngschnëttkollekten 2024

26.01.2024

Emwelt

Mir informéieren, dass d'Datumer vun der Gréngschnëttkollekt fir d'Joer 2024 elo op eisem Site sinn. 

Mir erënneren drun, dass d'Kollekt ugefrot muss ginn. Wann Dir eng Demande fir eng Kollekt vu Gréngschnëtt maache wëllt, kënnt Dir dat bis spéitsdens de Freide virun der Kollekt iwwert eisen online Formulaire oder bei eis an der Receptioun maachen. Dëse Service ka fir all Haushalt max. 4 Mol am Joer ugefrot ginn.
 

Ëmweltkalenner 01/24

Formulaire fir d'Gréngschnëttkollekt unzefroen