Eischt Versammlung vum BiergerTeam Niedz4Seniors

17.01.2024

De Mëttwoch, 10. Januar 2024, huet sech d'BiergerTeam Niedz4Seniors déi éischte Kéier zesummefonnt, fir sech kennenzeléieren an de Startschoss ze setzen, fir ënner anerem dat intergenerationnellt an inklusiivt Zesummeliewen an eiser Gemeng ze fërderen. Op eng gutt Zesummenaarbecht a vill flott Projeten!