Gemengeliewen
2024-04-19 22:00:00+00:00

Fest zu Éiere vun eisem neie Buergermeeschter organiséiert vun de Veräiner aus der Gemeng

20.04.2024

Bam Feier Buergermeeschter
Allgemeng Informatiounen
Datum & Auerzäit:
Saturday den 20 April 2024 vun 16:00 - 20:00

Programm: 

16:00Treffe vun de Veräiner op der Kräizung "rue de Rodenbourg" an "Op der Woelt" zu Iernster
16:20Cortège bis bei d'Haus vum Buergermeeschter
16:30Setze vum Bam duerch de Fierschter an nëtze vum Bam duerch Pompjeeën
16:40Cortège vum Haus zeréck op d'Iernster Duerfplaz
16:50Ufank vun der Festivitéit op der Duerfplaz mat musikaleschem Bäitrag vun eiser Fanfare an deenen 4 Gesangsveräiner aus der Gemeng
Riede vum Buergermeeschter an dem President vum Organisatiounscomité
Sange vun der Heemecht 
Éierewäi mat Schnittercher 
20:00Schluss vun der Feier