Offall

Fannt ären aktuellen Ëmweltkalenner souwéi dat nei Taxereglement, wat säit dem 1.02.2021 an Kraaft getrueden ass op eisem Site.

Kalenner 2021/2

Taxereglement - Fixation des tarifs à percevoir sur l'enlèvement et l'incinération des déchets

Fonctionnement vun der Verweiung

Guide Du Tri - NIEDERANVEN 2021 (FR+LU)