Ecologësch Charta

Mam Bäitrëtt zur Klima Allianz 2007, huet d’Gemeng Nidderaanwen sech engagéiert d’Serregasen däitlech ze reduzéieren. Bei dëst Engagement koum dunn den 22.Abrël 2013 d’Signature vum Klima Pakt vum Lëtzebuerger Staat dobäi, woumat een sech och um Niveau Akaf, Offall, Waasser etc engagéiert fir den Ufuerderungen vun dem Pakt gerecht ze ginn. Fir déi Ziler ze erreechen brauch d’Gemeng Nidderaanwen och d’Ënnerstëtzung vun hire lokale Veräiner.

Fir méi Informatiounen zu dem Thema kënnt Dir och d’Madame Christiane Bour um 34 11 34 – 43 (all Moien ausser Mëttwochs) oder den Här Laurent Schlammes um 34  11 34 – 44 uruffen.

 

D’Charta op Pabeier Form kënnt Dir och bei d’Gemeng siche kommen.

De Pdf kënnt Dir hei eroflueden:
Deel 1 + Deel 2 + Deel 3 + Deel 4

De Modell vum Klima Pakt vu Nidderaanwen kënnt Dir selbstverständlech och eroflueden.


Fir weider Informatiounen kënnt Dir och op de Site vum Klima Pakt Lëtzebuerg kucke goen.