Télévie 2022 - Merci!

08.05.2022

Villmools Merci u jidderee fir Äert Engagement! Mat Ärer Hëllef hutt Dir all dozou bäigedroen, dass den Télévie 2022 zu Nidderaanwen nees e groussen Erfolleg war. Als Gemeng wëlle mir e ganz besonnesche Merci un de klengen Organisatiounscomité, un eis Veräiner, un eist Gemengepersonal an un all d'Privatleit fir déi gutt Aarbecht an Organisatioun ausdrécken. A schlussendlech wëlle mir natierlech och Iech, de Visiteuren a Sponsoren, fir Är Visitt an Är generéis Done Merci soen.


Un grand merci à tou.te.s pour votre engagement ! Grâce à votre aide, vous avez contribué à ce que le Télévie 2022 à Niederanven soit à nouveau un grand succès. En tant que commune, nous tenons à exprimer un merci tout particulier au petit comité d'organisation, à nos associations, à notre personnel communal, ainsi qu'aux nombreux bénévoles, pour le bon travail et l'organisation. Et enfin, bien sûr, merci à vous, les visiteurs et sponsors, pour votre visite et vos dons généreux.


Vielen Dank an alle für Ihren Einsatz! Mit Ihrer Hilfe haben Sie dazu beigetragen, dass der Télévie 2022 in Niederanven wieder ein voller Erfolg war. Als Gemeinde wollen wir ein ganz besonderes Dankeschön an das kleine Organisationskomitee, an unsere Vereine, an unser Gemeindepersonal, sowie an alle Freiwilligen, für die gute Arbeit und die Organisation ausdrücken. Und schlußendlich natürlich auch vielen Dank an Sie, den Besuchern und Sponsoren, für Ihren Besuch und Ihre großzügigen Spenden.


Thank you all for your commitment! With your help, you have contributed to making the Télévie 2022 in Niederanven a great success again. As a municipality, we would like to express a very special thank you to the small organising committee, to our associations, to our municipal staff, as well as to all volunteers, for their good work and organisation. And finally, of course, many thanks to you, the visitors and sponsors, for your visit and your generous donations.