Kompost

16.05.2022

De Kompostkoup fir privat Stéit aus de Gemenge Schëtter an Nidderaanwen befënnt sech vun haut, dem 16. Mee, un op der Gréngschnëttsammelplaz ''Op der Lietschen'' um Sennengerbierg. De Kompost ass weiderhi fir d'Bierger gratis. Fir eranzekomme braucht Dir allerdéngs Är Accèskaart vum Recyclingcenter. Denkt och drun Äre Behälter fir de Kompost vun doheem matzebréngen.

Le compost pour les ménages privés des communes de Schuttrange et Niederanven se trouve à partir d'aujourd'hui, 16 mai, sur le site de collecte des déchets verts « Op der Lietschen » à Senningerberg. Le compost reste gratuit pour les citoyens. Pour y entrer, vous aurez toutefois besoin de votre carte d'accès du centre de recyclage. Pensez également à apporter vos propres conteneurs pour le remplissage.


Der Kompost für private Haushalte aus den Gemeinden Schuttrange und Niederanven befindet sich von heute, dem 16. Mai, an auf dem Grünschnittsammelplatz ''Op der Lietschen'' in Senningerberg. Der Kompost ist weiterhin für die Bürger gratis. Um hereinzukommen, brauchen Sie allerdings Ihre Karte des Recyclingcenters. Denken Sie auch daran Ihre Behälter für den Kompost von zuhause mitzubringen.


The compost for private households from the communes of Schuttrange and Niederanven is located at the green waste collection site ''Op der Lietschen'' in Senningerberg from today, the 16th of May on. The compost is still free of charge for citizens. However, to get in, you need your card from the recycling centre. Also remember to bring your containers for the compost from home.

Heures d'ouverture du centre de déchets verts:

Mar-ven: 9h00-17h00
Sam: 10h00-18h00
5, rue de Neuhaeusgen, L-2633 Senningerberg