Feeler am Fuerplang vun der Buslinn 125

04.02.2021

Heimat wëlle mir Iech matdeelen, dass sech e Feeler an de Fuerplang vun der Buslinn 125 ageschlach huet. De Bus fiert bei der Luxexpo, net wéi um Fuerplang uginn, vum Quai 4, mee vum Quai 3 fort. 


Nous aimerions vous informer d'une erreur dans l'horaire de la ligne de bus 125. Le bus 125 part de l'arrêt 'Luxexpo, Quai 3' et non pas du quai 4, comme actuellement indiqué dans l'horaire. 


Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass sich ein Fehler in den Fahrplan der Buslinie 125 eingeschlichen hat. Der Bus 125 fährt bei der Luxexpo, nicht wie im Fahrplan angegeben vom Quai 4, sondern vom Quai 3, ab. 


We would like to inform you about a small mistake in the timetable of the bus line 125. The bus 125 leaves from the station 'Luxexpo, Quai 3' and not from 'Quai 4' as indicated in the timetable. 

Och Folgendes liesen