Imagefilm

100% ENGAGEIERT FIR EIS GEMENG

Wëllt Dir eis Gemengeservicer besser kenneléieren? Ab Oktober stelle mir Iech all Mount 2 vu eiser Servicer an engem kuerze Film vir. Dat Ganzt fannt Dir hei op eisem Site, op Facebook an op Instagram.


E flotten Dag fir a mat de Bierger a Biergerinnen aus eiser Gemeng. Kuckt Iech de schéine Réckbléck vun eiser Porte Ouverte am Oktober 2022 un, wärend där och d'Visiteuren ënnert dem Motto ,,Wann ech Buergermeeschter wier...'' hir Iddie fir eis Gemeng präsentéiere konnten.

Fir Iech d ‘Gemeng Niederanven vun hirer beschter Säit ze weisen, hu mir zesummen mat « FrameArt Media » en Image Film zesummegestallt, den iech all eis Uertschaften, Gebaier a Siten am Sonndes Gezei weist.

Télévie - Centre de promesses Nidderaanwen 2022