Cours de premiers secours

2022.09.14

De CGDIS an d'Croix Rouge organiséieren 2022 a 2023 Éischt-Hëllef-Coursë bei eis an der Gemeng, souwéi an der Gemeng Schëtter. D'Coursen, déi an 8 Sessiounen agedeelt sinn, gi wéi follgend ofgehalen:
• 22.09.22 um 19h00 - an der Gemeng Nidderaanwen (FR)
• 24.11.22 um 19h00 - an der Gemeng Schëtter (LU)
• 23.02.23 um 19h00 - an der Gemeng Nidderaanwen (LU)
• 04.05.23 um 19h00 - an der Gemeng Schëtter (FR)
Interesséiert? Da schreift Iech online beim CGDIS - Corps grand-ducal d'incendie et de secours an https://cours.cgdis.lu

La direction du CGDIS et la Croix-Rouge luxembourgeoise organisent en 2022 et 2023 des cours de premiers secours dans notre commune, ainsi que dans la commune de Schuttrange. Les cours, répartis en 8 sessions, se dérouleront comme suit :
- 22.09.22 à 19h00 - dans la commune de Niederanven (FR)
- 24.11.22 à 19h00 - dans la commune de Schuttrange (LU)
- 23.02.23 à 19h00 - dans la commune de Niederanven (LU)
- 04.05.23 à 19h00 - dans la commune de Schuttrange (FR)
Vous êtes intéressé(e) ? Alors inscrivez-vous en ligne auprès du CGDIS https://cours.cgdis.lu

Die Leitung des CGDIS und des Roten Kreuzes veranstalten 2022 und 2023 Erste Hilfe Kurse bei uns in der Gemeinde, sowie in der Gemeinde Schüttringen. Die Kurse, die in 8 Sitzungen eingeteilt sind, werden wie folgt abgehalten:
• 22.09.22 um 19h00 - in der Gemenge Niederanven (FR)
• 24.11.22 um 19h00 - in der Gemenge Schüttringen (LU)
• 23.02.23 um 19h00 - in der Gemenge Niederanven (LU)
• 04.05.23 um 19h00 - in der Gemenge Schüttringen (FR)
Interessiert? Dann schreiben Sie sich online beim CGDIS ein https://cours.cgdis.lu

The direction of the CGDIS and the Red Cross organise first aid courses in 2022 and 2023 in our municipality, as well as in the municipality of Schuttrange. The courses, which are divided into 8 sessions, will be held as follows:
- 22.09.22 at 7 pm - in Niederanven (FR).
- 24.11.22 at 7 pm - in Schuttrange (LU)
- 23.02.23 at 7 pm - in Niederanven (LU)
- 04.05.23 at 7 pm - in Schuttrange (FR)
Interested? Then register online on the website of the CGDIS https://cours.cgdis.lu