Workshop: Pakt vum Zesummeliewen

Datum und Uhrzeit

Mittwoch, 22 Februar 2023 - 18:30

Place

Centre polyvalent A Schommesch
18, rue d'Ernster
6977 Niederanven
Luxembourg
LU

D'Integratiounskommissioun invitéiert den 22. Februar um 18h30 op hire Biergeratelier zum Thema ,,Begéinungsplazen'' a ,,Walbedeelegung''. 
D'Kommunikatiounssprooche si Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch. Am Themeberäich „Begéinungsplaze“ wäerten d’Treffpunkten an onser Gemeng analyséiert ginn, iwwer méiglech Verbesserungen nogeduercht an och iwwer nei Projete geschwat ginn.
Am Themeberäich „Walbedeelegung“ gëtt d’Bilanz vun den Aschreiwungen op d’Wielerlëschte gemaach, an zesummen iwwerluecht, wéi een d’Bierger motivéiert kritt, sech anzeschreiwen an um politesche Liewen deelzehuelen. Befaasst gëtt sech mat der Informatioun, der Kommunikatioun an dem Dialog tëschent Politiker a Bierger.
Dëse Workshop gëtt vun der ASTI an den Integratiounsberoder vum Pakt vum Zesummeliewen geleet.
Fir d’Organisatioun ze vereinfachen, biede mer Iech, der Integratiounskommissioun per E-Mail un integration@niederanven.lu matzedeelen, zu wéivill Dir kommt a wéi eng Kommunikatiounssprooch Dir wëllt benotzen.
Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.

 

__________

 

La Commission d'intégration invite à son atelier citoyen « Lieux de rencontre dans notre commune » & « Les élections communales », le 22 février à 18h30. 
En ce qui concerne le thème « Lieux de rencontre dans notre commune » l'atelier analysera les lieux de rencontre qui existent actuellement dans notre commune et réfléchira d’une part sur des possibles améliorations de la situation existante et d’autre part sur des nouveaux projets.
En ce qui concerne « Les élections communales », sera analysé le bilan des inscriptions afin de réfléchir comment motiver les citoyens à s’inscrire et à participer à la vie communale. La question de l’information, de la communication et du dialogue entre responsables politiques et citoyens sera également abordée. 
L’atelier sera animé par l’Asti et les conseillers à l’intégration du Pakt vum Zesummeliewen.
Afin d'aider dans l’organisation vous pouvez annoncer votre participation par mail à integration@niederanven.lu (nombre de personnes, langue de communication).
Une collation sera offerte.

__________

Die Integrationskommission lädt zu ihrem Bürgerworkshop "Treffpunkte in unserer Gemeinde" & "Die Kommunalwahlen" am 22. Februar um um 18h30 ein. 
Zum Thema "Treffpunkte in unserer Gemeinde" werden während dem Workshop die derzeit in unserer Gemeinde existierenden Treffpunkte analysiert und über mögliche Verbesserungen der bestehenden Situation sowie neue Projekte nachdenken.
In Bezug auf die "Kommunalwahlen" wird die Bilanz der Einschreibungen analysiert, um zu überlegen, wie die Bürger motiviert werden können, sich einzuschreiben und am kommunalen Leben teilzunehmen. Die Frage der Information, der Kommunikation und des Dialogs zwischen Politikern und Bürgern wird ebenfalls behandelt. 
Der Workshop wird von Asti und den Integrationsberatern vom Pakt vum Zesummeliewen geleitet.
Um bei der Organisation zu helfen, können Sie Ihre Teilnahme per E-Mail an integration@niederanven.lu ankündigen (Anzahl der Personen, Kommunikationssprache).
Für Essen und Getränke ist gesorgt.

 

__________

 

The Integration Commission invites to its citizen's workshop "Meeting places in our municipality" & "Municipal elections", on the 22nd of February at 6.30 pm. 
On the topic of "Meeting places in our municipality" the workshop will analyse the existing meeting places in our municipality and reflect on possible improvements to the existing situation and on new projects.
With regard to the "communal elections", the results of the registrations will be analysed in order to reflect on how to motivate citizens to register and to participate in communal life. The issue of information, communication and dialogue between politicians and citizens will also be addressed. 
The workshop will be facilitated by Asti and the integration advisors of Pakt vum Zesummeliewen.
In order to help with the organisation you can announce your participation by e-mail to integration@niederanven.lu (number of persons, language of communication).
A snack will be offered.