Valorlux

01.07.2021

Ab haut: Erweiderung betreffend d'Sammlung vun de bloen Tuten!

A partir d’aujourd’hui: Extension de la collecte au niveau des sacs bleus!
Ab heute: Erweiterung betreffend der Einsammlung der blauen Säcke!

From today on: Blue bag collection extension!

andere Nachrichten