Nidderaanwen - Eng Gemeng gëscht an haut

15.12.2022

Gitt mat op eng Zäitrees duerch eis Gemeng. An Zesummenaarbecht mat de Geschichtsfrënn an dem Fotoclub Gemeng Nidderaanwen gouf d'Buch mam Titel "Nidderaanwen - Eng Gemeng Gëscht an Haut" op d'Been gestallt. Unhand vun iwwer 180 Biller gëtt de Wandel vun der Gemeng verdäitlecht. D'Buch kann ee fir 44€ bei eis op der Gemeng kafen.

Venez faire un voyage dans le temps à travers notre commune. En collaboration avec les « Geschichtsfrënn » et le « Fotoclub Nidderaanwen », un livre intitulé « Nidderaanwen - Eng Gemeng Gëscht an Haut » a été mis sur pied. Plus de 180 photos illustrent la transformation de la commune. Le livre peut être acheté chez nous à la mairie pour 44€.


Kommt mit auf eine Zeitreise durch unsere Gemeinde. In Zusammenarbeit mit den Geschichtsfrënn" und dem "Fotoclub Nidderaanwen" wurde ein Buch mit dem Titel "Nidderaanwen - Eng Gemeng Gëscht an Haut" auf die Beine gestellt. Anhand von über 180 Bildern wird der Wandel von der Gemeinde verdeutlicht. Das Buch ist bei uns auf der Gemeinde für 44€ erhältlich.


Come with us on a journey through time in our community. In cooperation with the "Geschichtsfrënn" and the "Fotoclub Nidderaanwen", a book entitled "Nidderaanwen - Eng Gemeng Gëscht an Haut" was produced. With the help of more than 180 pictures, the change of the community is illustrated. The book can be bought at the town hall for 44€.