Gréngschnettzenter

15.12.2022

Heimat wëlle mir Iech informéieren, dass d'Horairë vum Gréngschnettzenter bis den 31. Mäerz 2023 wéi follgend sinn:
  • vun dënschdes bis samschdes vun 9h00 bis 17h00

Nous souhaitons vous informer que les heures d'ouverture du centre de déchets verts sont les suivantes jusqu'au 31 mars 2023 :
  • du mardi au samedi de 9h00 à 17h00

Hiermit möchten wir Sie informieren, dass die Öffnungszeiten des Grünschnittzenters bis zum 31. März 2023 wie folgt sind:
  • von dienstags bis samstags von 9h00 bis 17h00

We would hereby like to inform you that the opening hours of the green waste centre are as follows until the 31st of March 2023 :
  • from Tuesdays to Saturdays from 9 am to 5 pm