Pacte Nature

Ouvert aujourd'hui de 08h00 - 11h30 & 13h00 - 16h30

NaturPakt-Header (1)

Qu'est-ce que le PacteNature ?

Zesumme mat 57 anere Gemengen huet d’Gemeng Nidderaanwen sech am Joer 2021 per Ënnerschrëft dem Staat verflicht eng Gemengepolitik am Sënn vun Natur an Ëmwelt ze maachen. Den NaturPakt gouf den 10.11.2021 offiziell vum Schäfferot ënnerschriwwen.

Mat dëser Ënnerschrëft bestätegt d’Gemeng hier Zilsetzung an de Beräicher vum nohaltege Schutz vun den natierleche Ressourcen, virun allem am Beräich vun der Natur am urbane Milieu, am Oppenland, am Bësch an a Gewässer, souwéi déi an dem integréierten nationalen Energie- a Klimaplang vu Lëtzebuerg fir den Zäitraum 2021-2030 “PNEC”, dem nationale Plang fir eng nohalteg Entwécklung, an déi an der Strategie an Aktiounsplang fir d’Upassung vum Klimawandel analyséierten Ziler ze erreechen a wann méiglech ze iwwertreffen.

Am Géigenzuch ënnerstëtzt de Staat dofir d’Gemenge finanziell an technesch bei den Ëmsetzungsprozessen. Soumat erméiglecht de Naturpakt eng staatlech Fërderung vum ëmweltpolitesche Bestriewe vun der Gemeng de Verloscht vun der Biodiversitéit ze reduzéieren.

Fir den Erfolleg vun der lokaler Ëmweltstrategie ze bestätegen ass d’ Planung an d’Ëmsetzung vun dëse Moossnamen eminent wichteg.

Als éischt soll sech d’ Gemeng – Schrëtt fir Schrëtt – Ziler fir hier zukünfteg ëmweltpolitesch Handele setzen. Dës solle konform zu den nationale Virgabe sinn an zudeem sou vill wéi méiglech naturrelevant Themen ofdecken. Fir dëst ze garantéieren, orientéiert sech d’ Gemeng virun allem an deene vum Naturpakt definéierte Mesuren.

Dës gesi fir, dass am Ufank vun den Aarbechten eng “kommunal Strategie Naturschutz” opgestallt gëtt, wat quantitativ a qualitativ Ziler fir d’ëmweltpolitesch Aarbechten definéiert. Dës sollten op dem Mesurëkatalog baséieren, deen insgesamt 77 Critèren aus sechs Themefelder “allgemengen Naturschutz”, “urbane Raum”, “Opeland”, “Bësch”, “Waasser” a “Kommunikatioun a Kooperatioun” besëtzt. Unhand vun der Beaarbechtung vum Katalog ginn déi geleeschten Aarbechte vun der Gemeng iwwerpréift an an engem Audit bewäert. Och zukünfteg Moossname sollen sech op de Katalog bezéien.

La commune de Niederanven est certifiée Base depuis son premier audit du 27 janvier 2023 et a donc atteint à partir de zéro 41,3 % du nombre maximal de points.

L'équipe nature actuelle se compose des personnes suivantes :

 • 1 membre du conseil communal : Josselijn de Vries
 • 11 citoyens intéressés : Franco Avena, Guy Clausse, Pierre Heinen, Caroline Hoffmann, Danielly Kaufmann, Christa Karis, Tessy Klopp-Sowa, Christophe Loeillet, Michel Schaus, Rose Scharfe & Guy Uhres
 • Garde forestier de Niederanven : Pit Lacour
 • Conseiller SIAS PacteNature : Xavier Petry
 • 2 fonctionnaires communaux : Christiane Bour & Kevin Becker

2023:

Ci-dessous quelques activités que la commune a mises en oeuvre en 2023 dans le cadre du Pacte Nature :

 • réalisation de l'audit Pacte pour la nature (40%)
 • gestion écologique des espaces verts en collaboration avec la station biologique du SIAS
 • organisation du ,,Dag vum Bam"
 • construction d'une tour de vie près de l'école ,,Am Sand"
 • élaboration d'une stratégie communale pour la protection de l'environnement
 • décision pour de nouvelles plantations dans les zones d'habitation
 • élaboration d'un arrêté pour des bâtiments communaux et des PAP respectueux de la nature
 • promotion d'une gestion, d'une utilisation et d'un aménagement des espaces privés respectueux de la nature

2022:

En 2022, la commune de Niederanven a lancé ou mis en œuvre plus de 30 activités dans l'esprit du pacte pour la nature.

Parmi les activités les plus importantes, on compte par exemple l'élaboration de :

 • Stratégie communale pour la protection de l'environnement
 • Nouvelles plantations dans les zones d'habitation
 • Bâtiments communaux et PAP respectueux de la nature
 • Promotion d'une gestion, d'une utilisation et d'un aménagement des surfaces privées respectueux de la nature
 • Concept de communication

Ces concepts ont tous été adoptés lors de la réunion du conseil communal du 25.1.2023.

Les objectifs fixés par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie sont :

 • le PNEC „Le Plan national intégré en matière d’énergie et de climat“ avec des objectifs fixés pour 2030 comme :
 • la réduction des gaz à effet de serre de -55% par rapport à l'année de référence 2005
 • l'augmentation des énergies renouvelables de 11% à 25%
 • l'augmentation de l'efficacité énergétique de 40% à 44%
 • le plan national de développement durable avec l'arrêt de la dégradation de l'environnement et le respect des ressources naturelles
 • la stratégie et le plan d'action pour l'adaptation au changement climatique

En tant que municipalité, nous fixons nos objectifs en accord avec ces réglementations et faisons de notre mieux pour tout atteindre et, dans le meilleur des cas, le dépasser.