Pedibus

15.03.2021

Wéi funktionéiert de Pedibus?

D'Kanner waarden um ausgemaachten Treffpunkt op de Pedibus fir esou an d'Schoul ze trëppelen. Während der ganzer Rees sammelt de Pedibus d‘Kanner déi an dem Convoi bäitrieden op deene verschiddenen Arrêten an. Näischt ass méi einfach! Eng Umeldung ass allerdéngs noutwenneg.

D'Kanner, an der Gesellschaft vun hire Kollegen an zwee erwuesse Begleeder, kënnen esou hir Schoul op eng sécher, gesond an ökologesch Manéier erreechen.

Dëse Service gëtt schonns fir Kanner aus dem Cycle 1 un ugebueden. En iwwerdeckte Weenche gëtt benotzt fir zousätzlech Material a Schoulsäck ze transportéieren. De Pedibus zirkuléiert an all Wieder, wat aus der Erfahrung eraus kee Problem ass, wann d'Kanner da gutt mat deeër richteger Kleedung géint d'Wieder geschützt sinn.

Méi Informatiounen kritt dir hei.


Comment fonctionne le Pedibus?  

Les enfants attendent le Pedibus au point de ralliement convenu, pour cheminer avec lui jusqu’à l’école. Tout au long du trajet, le Pedibus récupère, aux différents arrêts, des enfants qui rejoignent le convoi. Rien de plus simple! L’inscription est nécessaire. 
Les enfants, en compagnie de leurs camarades et de deux accompagnateurs pourront atteindre leur école de manière sûre, saine et écologique.

Ce service est proposé aux enfants à partir du cycle 1 précoce. Un chariot couvert sert à transporter du matériel supplémentaire aux sacs d’école. Le Pedibus circule par tous les temps, ce qui par expérience ne pose aucun problème si les enfants sont bien protégés contre les intempéries.

Plus d'informations ici.


Wie funktioniert der Pedibus?

Die Kinder warten am vereinbarten Treffpunkt auf den Pedibus, um mit ihnen zur Schule zu gehen. Während der gesamten Strecke holt der Pedibus die Kinder an den verschiedenen Haltestellen ab, damit sie sich dem „Konvoi“ anschließen können. Nichts ist einfacher! Eine Registrierung ist allerdings erforderlich.

Kinder können so in Begleitung ihrer Freunde und zweier Begleiter auf sichere, gesunde und ökologische Weise das Schulgebäude erreichen.

Dieser Service wird Kindern ab dem ersten Zyklus 1 angeboten. Mit einem abgedeckten Bollerwagen wird zusätzliches Material wie z.B. Schultaschen transportiert. Der Pedibus „fährt“ bei jedem Wetter, was erfahrungsgemäß kein Problem darstellt, wenn Kinder mit der richtigen Kleidung gut vor dem Wetter geschützt sind.

Mehr Informationen erhalten Sie hier.


How does the Pedibus work?

The children wait for the Pedibus at the agreed meeting point. Throughout the journey, done by walking only, the Pedibus picks up children joining the convoy at the various stops. Nothing is easier! However, a registration is required.

The children, in the company of their comrades and two adult guides, will be able to reach their school in a safe, healthy and ecological way.

This service is offered for children up from cycle 1. A covered cart transports additional material and school bags. The Pedibus circulates in all weathers, which by experience poses no problem if children are well protected by adequate clothing.

More information here.

andere Nachrichten