Color up - Nidderaanwen

17.03.2021

Scho gewosst? Bei eisen nei ugeluechten Grénganlagen an de Verkéiersinselen handelt et sech ëm aarteräich Blummewisen. Duerch de Kallekschotter entsti moer an dréche Konditiounen, déi ee sou och an eiser Landschaft erëmfënnt. Dës vun eiser Gemeng, zesumme mam SIAS, ugeséinten eenheemesch Blummemëschung wäert an deenen nächste Jore vill Beien a Päiperleken eng Nahrungsquell bidden - e wichtege Bäitrag fir d'Biodiversitéit an eisen Dierfer. 

_________________________________________________________________

Le saviez-vous? Les nouveau espaces verts sur les îlots sont des champs de fleurs riches en espèces. Grâce aux pierrailles calcaires, des conditions sèches sont créées, qui peuvent également être trouvées dans nos paysages. Ce mélange de fleurs indigènes, semé par notre commune en collaboration avec le SIAS, va attirer de nombreux abeilles et papillons - une contributions importante pour la biodiversité dans nos villages.

_________________________________________________________________

Wussten Sie schon? Bei unseren neu angelegten Grünanlagen in den Verkehrsinseln handelt es sich um artenreiche Blumenwiesen. Durch den Kalkschotter entstehen trockene Bedingungen, welche auch in unserer Landschaft auftauchen. Diese von unserer Gemeinde, zusammen mit dem SIAS, gesäte einheimische Blumenmischung wird in denen nächsten Jahren vielen Bienen und Schmetterlingen eine große Nahrungsquelle bieten  - ein wichtiger Beitrag für die Biodiversität in unseren Dörfern.   

_________________________________________________________________

Did you know? Our newly created green areas in our traffic islands are species-rich flower meadows. The limestones create dry conditions, which can also be found in our environment. These home-based flower seeds, sown by us, in collaboration with the SIAS, will attract many bees and butterflies over the next few years - a very important contribution for the biodiversity in our towns.

andere Nachrichten