Changements - Lignes de bus

10.09.2021

Heimat wëlle mir informéieren, dass et vum 12. September 2021 u bei verschiddenen RGTR Buslinnen zu Ännerunge vun de Fuerpläng kënnt.
Nei an eiser Gemeng ass och d'Linn 109, déi no der Aféierung vum neien RGTR-System ënnert der Linn 212 fuere wäert.
Ab Freides, den 17. September 2021 kënnt et dann och bei den d'AVL Buslinne 16 an 29 zu Ännerungen am Fuerplang.
Déi nei Horairë vun den RGTR Buslinnen, den AVL Buslinnen, souwéi vun de Schoulbuslinnen, fannt Dir elo op eisem Site.
Méi Informatiounen ënner: bit.ly/Niederanven-LignesDeBus oder www.mobiliteit.lu

________________________________________________________

Nous aimerions vous informer qu'à partir du 12 septembre 2021, des adaptations des horaires de certaines lignes de bus RGTR entrent en Vigueur.
La ligne de bus 109 est nouvelle dans notre commune et passera sous la ligne 212 après l'introduction du nouveau système RGTR.
A partir du vendredi 17 septembre 2021 les horaires des lignes de bus AVL 16 et 29 seront également modifiés.
Les nouveaux horaires des lignes de bus RGTR, AVL ainsi que ceux des lignes de bus scolaires, sont désormais disponibles sur notre site internet.
Plus d’informations sur: bit.ly/Niederanven-LignesDeBus ou wwww.mobiliteit.lu

________________________________________________________

Hiermit möchten wir informieren, dass es vom 12. September 2021 an bei verschiedenen RGTR-Buslinien zu Änderungen der Fahrpläne kommt.
Neu in unserer Gemeinde ist die Buslinie 109, die nach der Einführung des neuen RGTR-Systems unter der Linie 212 fahren wird.
Ab Freitag, den 17. September 2021, kommt es bei den AVL Buslinien 16 und 29 zu Änderungen im Fahrplan.
Die neuen Fahrzeiten der RGTR, AVL Buslinien, sowie die der Schulbuslinien, finden Sie ab sofort auf unserer Internetseite.
Mehr Informationen unter: bit.ly/Niederanven-LignesDeBus oder www.mobiliteit.lu

________________________________________________________

We would like to inform you that there will be changes to the timetables of various RGTR bus lines from the 12th of September 2021 on.
New in our municipality is bus line 109, which will run under line 212 after the introduction of the new RGTR System.
There will also be changes to the timetable of the AVL bus lines 16 and 29 from Friday, the 17th of September 2021 on.
The new timetables of the RGTR, AVL bus lines, as well as those of the school bus lines, can now be found on our website
More informations under: bit.ly/Niederanven-LignesDeBus or www.mobiliteit.lu

andere Nachrichten