Zuele vum Minett-Kompost

06.07.2020

Am Kader vun de reegelméissegen Analysë vum Biooffall huet de Minett-Kompost eng Liwwerung vun eiser Gemeng op Friemstoffgehalt ënnersicht. Wann de Maximalwäert ënner 3 Gewiichts-% leie soll, sou ass fir eis Gemeng e Störstoffgehalt vun 0,44 Gewiichts-% ermëttelt ginn an eise Biooffall gouf soumat als ,,ganz gutt'' qualifizéiert
Mir soe jidderengem Merci, deen sech esou gutt un den Tri vum Offall hält - denkt drun, et ass fir eis Ëmwelt.
________________________________________________________________________________
Dans le contexte des analyses régulières des déchets organiques, Le Syndicat Minett Kompost a évalué la teneur en matières étrangères dans une livraison de déchets organiques de notre commune
Si la valeur maximale des matières étrangères ne doit pas dépasser les 3% en poids, l'échantillon de notre commune contenait uniquement 0,44% en poids d'impuretés et par conséquent les déchets organiques de notre commune ont été qualifiés comme ''très bien''.
Un grand Merci à chacun qui pense au tri - souvenez-vous, vous le faites pour l'environnement.

 

Rapport - Gemeng Nidderaanwen

Präsentation - Fremdstoffgehalte

Kompost im Garten - Leitfaden