Verkéiersgaart "rue Routscheed"

24.11.2021

An der Gemengerotssitzung vum 19.11.2021 gouf de Projet vum Verkéiersgaart bei der “rue Routscheed” zu Nidderaanwen geneemegt. An dësem Projet gëtt op enger Fläsch vun 3800 m2 ee Verkéiersübungsplaz fir d’ Kanner aus der Schoul bzw. Maison Relais geplangt. De Verkéiersgaart soll d’ Kanner op sécher Aart a Weis op de Stroossenalldag virbereeden.


In der Gemeinderatsitzung vom 19.11.2021 wurde das Projekt des Verkehrsübungsplatzes an der „rue Routscheed“ in Niederanven genehmigt. In diesem Projekt wird auf einer Fläche von 3800 m2 ein Verkehrsübungsplatz für Kinder aus der Schule bzw. der Maison Relais geplant. Der Verkehrsübungsplatz soll die Kinder auf sichere Art und Weise auf den Straßenalltag vorbereiten.


Lors de la réunion du conseil communal du 19 novembre 2021, le projet du jardin de circulation à la "rue Routscheed" à Niederanven a été approuvé. Dans ce projet, une aire d'entraînement à la circulation pour les enfants de l'école ou de la Maison Relais est prévue sur une surface de 3800 m2. Le jardin de circulation doit préparer les enfants de manière sûre à la vie quotidienne dans la rue.


At the local council meeting of 19 November 2021, the traffic garden project at "rue Routscheed" in Niederanven was approved. In this project, a traffic training area for the children of the school or the Maison Relais is planned on a surface of 3800 m2. The traffic garden should prepare the children safely for everyday life on the street.

Verkéiersgaart