Syrdaller Magazin 3/2021

02.09.2021

News aus dem Club Syrdall – Bléift um Lafenden!

Wëll Dir Informatiounen iwwer fräi Plaze vu verschiddenen Aktivitéiten a Kurse matgedeelt kréien? Oder och emol bei enger spontan organiséierter Aktivitéit deelhuelen? Keng wichteg Informatioun méi verpassen? Dann mellt Iech bei eis am Club, fir eisen Newsletter ze kréien! Eisen Newsletter funktionéiert iwwer en E-Mailverdeeler. Dir braucht eis also just är E-Mailadress matzedeelen a scho sidd Dir ëmmer um neiste Stand! Fir den Oplage vum Dateschutz gerecht ze ginn, gëtt jidderee vun Iech an de „BCC“ gesat (Blind Copie, kee kann deem aneren seng E-Mailadress gesinn). All wichteg Informatiounen zum Dateschutz fannt Dir op www.syrdallheem.lu. Dir kënnt och zu all Moment, ouni groussen Opwand, aus dësem Verdeeler erausgeholl ginn. Doriwwer braucht Dir eis dann och just per E-Mail a Kenntnis ze setzen.

Nouvelles du Club Syrdall – Restez à jour !

Souhaitez-vous recevoir des informations sur les places libres de différents activités et cours ? Ou souhaitez-vous participer à des activités organisées spontanément ? Vous ne voulez plus manquer des informations importantes ? Alors contactez-nous pour recevoir notre newsletter ! Notre newsletter fonctionne par l’intermédiaire d’un distributeur e-mail. Vous n’avez donc qu’à nous communiquer votre adresse e-mail pour rester à jour ! Cet échange via courriel se fait bien évidemment en respectant le cadre de la loi de la protection des données. Les adresses e-mail des destinataires sont masquées (« BCC » Blind Copie) et donc invisibles pour les autres destinataires. Vous trouverez toute information relative à la protection de données sur le site internet www.syrdallheem.lu. Vous pouvez également être supprimés de notre distributeur à tout moment. Il suffit de nous en informer par e-mail.

News from the Club Syrdall – Stay up to date!

Would you like to receive information about free places for different activities and courses? Or do you want to participate in spontaneously organized activities? Do you want to avoid missing important information?
Contact us to receive our newsletter! Our newsletter works through an email distributor. All we need is your e-mail address, and you’ll always be up to date! This exchange by e-mail is of course respecting the framework of data protection law. The recipient‘s e-mail addresses are masked (“BCC” Blind Copy) and therefore invisible to other recipients. Information about data protection can be found on the website www.syrdallheem.lu. You can also be deleted from our distributor at any time. Just let us know by e-mail.

Syrdaller Magazin 3/2021

Och Folgendes liesen