Sober Buddy

05.01.2022

Perfekt fir no de Feierdeeg oder fir seng Gewunnechten ze iwwerdenken! Maacht och Dir mat bei der Sober Buddy Challenge - well 1 Mount ouni Alkohol deet engem gutt. Rendez-vous op www.sober-buddy.lu.


Parfait après les fêtes ou pour revoir ses habitudes ! Participez vous aussi au Sober Buddy Challenge - car 1 mois sans alcool, ça fait du bien. Rendez-vous sur www.sober-buddy.lu.


Perfekt nach den Feiertagen oder um seine Gewohnheiten zu überdenken! Machen auch Sie bei der Sober Buddy Challenge mit - denn 1 Monat ohne Alkohol tut einem gut. Wir sehen uns auf www.sober-buddy.lu .


Perfect after the holidays or to rethink your habits! Join the Sober Buddy Challenge - because 1 month without alcohol is good for you. See you at www.sober-buddy.lu.

May be an image of text that says '2E ÉDITION SOBER BUDDY CHALLENGE SOBER STENE 31JOURS UNSEULMO SEUL MOIS Inscris-toi buddy Check chaque Vois progression avec système de badge Tupeux detoi SOBER-BUDDY.LU Gemeng NIDDERAANWEN SOBER BUDDY CHALLENGE'