Service Schnéi schëppen

17.11.2021

Mellt Iech nach bis den 1ten Dezember 2021 an der Receptioun vum CIGR Syrdall un fir de Schnéi geschëppt (an op Wonsch Salz gestreet) ze kréien.
Fir op all Ufro kënnen ze reagéieren, limitéiert sech eis Interventioun just op Schnéi ewechhuelen (an/oder Salz) vum Trottoir virum Haus a vum Wee bis bei d’Hausdier souwéi een (1) Meter breet an der  Garagenafaart:

 • fir Leit ab 60 Joer
 • 15€/Interventioun (Salz abegraff, 1 Passage pro Dag)
 • méindes bis freides vu 7:30 bis 15:30 (ausser Feierdeeg)
 • Tel.: 26 35 04 81 

Inscrivez-vous encore jusqu'au 1er décembre 2021 à l'accueil du CIGR Syrdall pour le service de déneigement (et salage selon souhait).
Afin de répondre à toutes les demandes, notre intervention se limitera au déneigement (et/ou salage) du trottoir devant la maison et du chemin jusqu’à l’entrée principale ainsi que d’un (1) mètre de largeur de l’allée du garage.

 • pour personnes de plus de 60 ans
 • 15€/intervention (sel inclus, 1 passage par jour)
 • lundi au vendredi de 7:30 bis 15:30 (sauf jours fériés)
 • tél.: 26 35 04 81

Melden Sie sich noch bis am 1. Dezember 2021 in der Rezeption von CIGR Syrdall für den Schneeräumungsdienst (einschließlich Salzstreuung auf Wunsch) an.
Um allen Anfragen gerecht zu werden, beschränken sich unsere Maßnahmen auf die Schneeräumung (mit/ohne Salzstreuung) auf dem Gehweg vor dem Haus und dem Weg zum Haupteingang sowie auf einen (1)  Meter Breite der Einfahrt:

 • für Personen ab 60 Jahren
 • 15€/Intervention (Streusalz inklusive, 1 Durchgang pro Tag)
 • montags bis freitags von 7:30 bis 15:30 (außer an Feiertagen)
 • Tel.: 26 35 04 81

Register until the 1st of December with CIGR Syrdall reception desk for the snow removal service (and salting upon request).
In order to respond to all requests, our intervention will be limited to the removal of snow (with/without salting) from the pavement in front of the house and from the path to the main entrance as well as one (1) meter wide of the driveway.

 • for people over 60 years
 • 15€/Intervention (salt included, 1 Passage per day)
 • Monday to Friday from 7.30 a.m. to 3.30 p.m. (except on public holidays)
 • phone: 26 35 04 81