Schoulwee Rue Coin - Maison Relais

08.07.2021

Der Gemeng Nidderanwen läit d'Sécherheet vun de Schoulkanner staark um Häerz! Aus dësem Grond gëtt de Schoulwee tëschent der Rue du coin zu Ueweraanwen an der Maison Relais ausgebaut. Op enger Längt vun 250 m gëtt ee gemeinsame Vëlos- a Foussgängerwee vun enger Breet vun 2,5 m installéiert. D'Aarbechten hu viru Kuerzem ugefangen.

La commune de Niederanven attache une grande importance à la sécurité des écoliers! Pour cette raison, le chemin scolaire entre la rue du coin à Oberanven et la Maison Relais sera réaménagé et agrandi. Sur une longueur de 250 m, un chemin cyclable et pédestre commun d'une largeur de 2,5 m sera installé. Les travaux ont commencé récemment.
Die Gemeinde Niederanven legt großen Wert auf die Sicherheit der Schulkinder! Aus diesem Grund wird der Schulweg zwischen der Rue du Coin in Oberanven und der Maison Relais saniert und erweitert. Auf einer Länge von 250 m wird ein gemeinsamer Rad- und Fußgängerweg mit einer Breite von 2,5 m installiert. Die Arbeiten haben vor Kurzem begonnen.

The municipality of Niederanven attaches great importance to the safety of schoolchildren! For this reason, the school path between the Rue du coin in Oberanven and the Maison Relais will be redeveloped and enlarged. Over a length of 250 m, a common cycle and pedestrian path with a width of 2.5 m will be installed. Works have started recently.

https://www.niederanven.lu/lu/liewen-der-gemeng/mobilit-it/projets-pistes-cyclables

Och Folgendes liesen