Schoulbuet 2021-2022

25.08.2021

Léif Elteren,
Léif Kanner,
Léif Matbierger,

D’Summervakanz geet op en Enn an dat neit Schouljoer 2021/22 fänkt e Mëttwoch, de 15. September un. Dës Broschür bitt Schüler an Eltere vill Informatiounen iwwer dat neit Schouljoer, sief et wat d’Schoulorganisatioun, de Schülertransport, Busarrêten, de Pedibus System oder ausser schoulesch Aktivitéiten ugeet. Mir wëllen Iech och un eis Websäit vun eiser Schoul erënneren, déi Dir ewéi gewinnt ënner „amsand.lu“ fannt.

D’Schouljoer 2020/21 war nach ëmmer staark betraff vun der Covid-19 Kris. Vill Aktivitéite konnten nach ëmmer nëmme gemaach ginn an déi normal Schoulroutine gouf dacks gestéiert wéinst Quarantän.

Als éischt wëlle mir all deenen, déi an eisem Schoulsystem bedeelegt sinn e ganz grousse Merci ausdrécken: do wier un éischter Stell eist Léierpersonal selwer, déi ëmmer prett hu musse sinn a sech spontan un d’Ëmstänn upasse missten an awer dauernd d’Gesondheet vun alle Kanner a Kolleegen am A behalen hunn. Merci och de Mataarbechter vun de Maison Relais, déi onermiddlech eis Kleng duerch d’Kris bruecht hunn. Et war definitiv net einfach fir Masken a Gestes Barrière do verständlech ze maachen. An net ze vergiessen all déi aner Mataarbechter, déi eng strikt Hygiène an e reiwungslosen Oflaf vum Alldag trotz alle Contrainten hu musse garantéieren; si hunn all en haart Joer hannerun sech a mir ginn net midd fir hinnen all Merci ze soen. An zu gudder Lescht wëlle mir natierlech och de Kanner selwer Merci soen, si hu musse gedëlleg an sécherlech ze vill Erwuesse misste mat dëser sanitärer Kris ëmgoen an et huet ganz bestëmmt e Stéck Liichtegkeet vun hirer Kandheet ewechgeholl.

Awer d’Liewe geet weider a mat de geplangte Renovatiounen am alen Deel vun der Schoul kënnt och sécherlech e bësse frësche Wand an eis Schoul, wat bestëmmt och e gewëssenen Neiufank mat sech bréngt an eis hëllefe wäert fir en neit, méi gesond Kapitel fir jiddereen ze schreiwen. Mir wënschen Iech all e staarkt, gesond a virun allem normaalt Schouljoer 2021/22, wa méiglech ouni Restriktiounen, fir datt eis Kanner erëm Kanner kënne sinn, ouni Suergen an Angscht.

Schoulbuet 2021-2022

Och Folgendes liesen