Route barrée - Rue an der Rëtsch

25.02.2021

Heimat wëlle mir Iech matdeelen, dass wéinst zousätzlechen Aarbechten d'Strooss An der Retsch bis de 6. Mäerz 2021 fir den Trafic gespaart bleift. Den Accès bei d'Haiser gëtt weiderhi wärend der ganzer Zäit iwwert d'rue d'Ernster garantéiert.


Nous aimerions vous informer que dû à des travaux supplémentaires, la rue An der Retsch restera barrée au trafic jusqu'au 6 mars 2021. L'accès aux maisons par la rue d'Ernster restera garanti à tout moment.


Hiermit wollen wir Sie informieren, dass wegen zusätzlichen Arbeiten die Straße An der Rëtsch bis zum 6. März 2021 gesperrt sein wird. Die Zufahrt zu den Häusern der gesamten Straße wird selbstverständlich weiterhin zu jeder Zeit von der rue d'Ernster aus garantiert.


We would like to inform you that the street An der Rëtsch will be closed until the 6th of March 2021 for additional road works. Access to the houses of the entire street will of course still be guaranteed from the rue d'Ernster at all times.Plus d'informations sur:

Avis passage rue An der Retsch 2021 prolongation

Avis Trajet Bus - rue an der Rëtsch