Opgepasst op d'Naturschutzgebitt "Aarnescht"

16.05.2022

De Moment presentéiere sech d'Orchideeën a voller Bléi op der Aarnescht, wat vill Naturfrënn a Fotografen unzitt. Mir wëllen awer drop opmierksam maachen dass et net erlaabt ass, sech ausserhalb vun den offizielle Weeër ze beweegen. Dëst am Sënn fir dëse villfältege Biotop ze schützen an ze erhalen. Trockenrasen sinn ganz aarteräich Biotopen an dofir och ganz sensibel! Duerch d'Trëppelen ausserhalb vun de feste Weeër kennen soumat verschidde Planzen, wei och Insekten onwesentlech zerstéiert ginn. Nëmmen am Respekt mat der Natur kenne mir esou Gebidder erhalen. Merci fir Äert Verständnis.

En ce moment, les orchidées se présentent dans toute leur splendeur dans l'Aarnescht, ce qui attire de nombreux amis de la nature et photographes. Nous souhaitons toutefois attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas permis de se déplacer en dehors des chemins officiels. Ceci dans le but de protéger et de préserver le biotope diversifié. Les pelouses sèches sont des biotopes très riches en espèces et donc très sensibles. En se promenant en dehors des sentiers fixes, on peut donc détruire sans le savoir différentes plantes, ainsi que des insectes. Ce n'est que dans le respect de la nature que nous pouvons préserver ces zones. Merci de votre compréhension.


Im Moment präsentieren sich die Orchideen in ihrer vollen Pracht auf der Aarnescht, was viele Naturfreunde und Fotographen anzieht. Wir wollen aber darauf aufmerksam machen, dass es nicht erlaubt ist, sich außerhalb von den offiziellen Wegen zu bewegen. Dies im Sinne um das vielfältige Biotop zu schützen und zu erhalten. Trockenrasen sind ganz artenreiche Biotope und deswegen auch ganz sensibel. Durch das Spazieren außerhalb des festen Weges können somit verschiedene Pflanzen, wie auch Insekten unwissentlich zerstört werden. Nur im Respekt mit der Natur können wir diese Gebiete erhalten. Danke für Ihr Verständnis.


At the moment, the orchids are presenting themselves in their full splendour on the Aarnescht, which attracts many nature lovers and photographers. However, we would like to point out that it is not allowed to go outside the official paths. This is to protect and preserve the diverse biotope. Dry grasslands are very species-rich biotopes and therefore also very sensitive. By walking outside the fixed path, various plants as well as insects can be unwittingly destroyed. Only by respecting nature we can preserve these areas. Thank you for your understanding.