Fierschteraarbechten - Rue du Château Senneng - Sennengerbierg - 17.01.-21.01.22

14.01.2022

Heimat wëlle mir Iech informéieren, dass wéinst Fierschteraarbechten d'Rue du Château tëschent Senneng an dem Sennengerbierg vum Méinden, 17. Januar bis de Freiden, 21. Januar 2022 inclus, fir den Trafic gespaart ass. Den Accès bei d'Haiser gëtt wärend dem Chantier, vu Senneng-Duerf aus, zu all Moment garantéiert. D'Buslinnen 103, 126 an 144 bleiwen net um Arrêt ''Duerfplaz'' zu Senneng stoe. D'Schülerbuslinn 3 léist awer d'Kanner aus der Schoul ''Am Sand'' an der Rue du Château eraus.

Nous aimerions vous informer qu’en raison de travaux forstiers, la Rue du Château entre Senningen et Senningerberg sera barrée à toute circulation du lundi 17 janvier au vendredi 21 janvier 2022 inclus. L’Accès vers les maison sera garanti à tout moment pendant la période du chantier. Les lignes de bus 103, 126 et 144 ne vont pas desservir l’arrêt «Duerfplaz» à Senningen. La ligne de bus scolaire 3 est toutefois autorisée à laisser sortir les enfants de l’école «Am Sand» dans la rue du Château.


Hiermit möchten wir Sie informieren, dass wegen Försterarbeiten die Rue du Château zwischen Senningen und Senningerberg vom Montag, den 17. Januar, bis am Freitag, den 21. Januar 2022 inbegriffen, für den Verkehr gesperrt ist. Der Zugang zu den Häusern wird während der Bauzeit jederzeit gewährleistet sein. Während die Buslinien 103, 126 und 144 die Haltestelle "Duerfplaz" in Senningen nicht anfahren werden, ist es der Schulbuslinie 3 jedoch gestattet, die Kinder der Schule "Am Sand" in der Rue du Château aussteigen zu lassen.


We would like to inform you that due to forestry works, the Rue du Château between Senningen and Senningerberg will be closed to all traffic from Monday, the 17th of January, until Friday, the 21st of January 2022 inclusive. Access to the houses will be guaranteed at all times during the work period. The bus lines 103, 126 and 144 will not serve the bus stop ‘’Duerfplaz’’ in Senningen. The school bus line 3 is however allowed to let out the children of the school ‘’Am Sand’’ at the Rue du Château.