Computercours

24.11.2022

Dir wëllt Äert IT-Wësse verbesseren? Vum 16. Januar bis den 1. Mäerz 2023 organiséiere mir verschidde Computercoursen, déi a lëtzebuergescher Sprooch ofgehale ginn. Aschreiwe kënnt Dir Iech tëschent dem 2. an dem 13. Januar 2023 all Dag per Telefon um 621 223 522 oder per Mail via niederanven@gmail.com

Vous voulez améliorer vos connaissances en informatique ? Du 16 janvier au 1er mars 2023, nous organisons différents cours d'informatique en langue luxembourgeoise. Vous pouvez vous inscrire du 2 au 13 janvier 2023, tous les jours par téléphone au 621 223 522 ou par e-mail via niederanven@gmail.com


Wollen Sie Ihr IT-Wissen verbessern? Vom 16. Januar bis 1. März 2023 organisieren wir verschiedene Computerkurse, die auf Luxemburgisch abgehalten werden. Einschreiben können Sie sich zwischen dem 2. und dem 13. Januar 2023, jeden Tag per Telefon 621 223 522 oder per E-mail via niederanven@gmail.com


Do you want to improve your IT knowledge? From the 16th of January to the 1st of March 2023, we organise various computer courses held in Luxembourgish. You can enrol from the 2nd to the 13th of January 2023, every day by phone 621 223 522 or by e-mail via niederanven@gmail.com