École de musique - Auditions de noël 2021

22.12.2021

Voici une vidéo sur les auditions de noël 2021 de l'école de musique.


Hier ist ein Video über das Weihnachtsvorspiel 2021 der Musikschule.


Here is a video about the Christmas auditions 2021 of the music school.


Hei fannt dir e vidéo iwwert d'Chrëschtdagsauditiounen 2021 vun der musékschoul.