Centre de promesses du Télévie 2022

14.01.2022

D’Gemeng Nidderaanwen feiert als ee vun den ,,Télévie Centres de Promesses'', de groussen Télévie Dag de 7. Mee 2022.

E puer flott Evenementer hu well stattfonnt, an et goufe fläisseg déi éischt Spende gesammelt.

Déi kommend Méint sinn och nach flott Aktivitéite geplangt, Infos dozou fannt dir am nächste Gemengeblat 01/22.

Wëllt dir och beim Kampf géint de Kriibs hëllefen an hutt eng Iddi fir en Evenement? Da mellt iech roueg beim Organisatiounscomité ënnert der Adress televie@niederanven.lu un.

En Don ass natierlech och méiglech, d’Kontosnummer op der Raiffeisen ass: LU52 0099 7800 0110 3795 Comité Télévie Niederanven 2022.

Dir kënnt heifir “d’lettre d’engagement” benotzen an äre Choix uwielen. D’selwecht mam “bon de commande” wann dir interesséiert sidd Gadgets’en ze bestellen.

Déi ausgefëllten Dokumenter kënnt dir un televie@niederanven.lu schécken.

Télévie Lettre d'engagement

Télévie Bon de Commande


Die Gemeinde Niederanven, eines der "Télévie Centres de Promesses", wird am 7. Mai 2022 den großen Televie-Tag feiern.

Einige tolle Veranstaltungen haben bereits stattgefunden und die ersten Spenden wurden fleißig gesammelt.

Auch für die kommenden Monate sind einige interessante Aktivitäten geplant, über die Sie im nächsten Gemeindeblatt 01/22 mehr erfahren werden.

Möchten auch Sie im Kampf gegen den Krebs helfen und haben eine gute Idee für eine Veranstaltung? Zögern Sie nicht, das Organisationskomitee zu kontaktieren: televie@niederanven.lu.

Selbstverständlich können Sie auch spenden; die Kontonummer bei der Raiffeisenbank lautet wie folgt: LU52 0099 7800 0110 3795 Comité Télévie Niederanven 2022.

Mit der "Verpflichtungserklärung", die Sie als Pdf auf dieser Seite finden, können Sie Ihre Wahl ankreuzen. Dasselbe gilt für das "Bestellformular", wenn Sie Interesse an der Bestellung von Gadgets haben.

Die ausgefüllten Dokumente können Sie an televie@niederanven.lu schicken.

Télévie Lettre d'engagement

Télévie Bon de Commande


La commune de Niederanven, l'un des "Télévie Centres de Promesses", célébrera la grande journée du Télévie le 7 mai 2022.

De beaux événements ont déjà eu lieu et les premiers dons ont été collectés avec diligence.

Quelques activités intéressantes sont également prévues pour les mois à venir. Vous en saurez plus à ce sujet dans le prochain bulletin communal 01/22.

Vous souhaitez contribuer à la lutte contre le cancer et vous avez une bonne idée d'événement ? N'hésitez pas à contacter le comité d'organisation: televie@niederanven.lu.

Bien entendu, vous pouvez également faire un don ; le numéro de compte auprès de la Banque Raiffeisen est le suivant : LU52 0099 7800 0110 3795 Comité Televie Niederanven 2022.

Avec la "lettre d'engagement" que vous trouverez en Pdf sur cette page, vous pouvez cocher votre choix. Il en va de même pour le « bon de commande » si vous souhaitez commander des gadgets.

Vous pouvez envoyer tous les documents complétés à televie@niederanven.lu.

Télévie Lettre d'engagement

Télévie Bon de Commande


The municipality of Niederanven, one of the "Télévie Centres de Promesses", will celebrate the big Televie Day on May 7, 2022.

Some great events have already taken place and the first donations have been diligently collected.

Interesting activities are also planned for the upcoming months, about which you will learn more in the next municipal bulletin 01/22.

Would you also like to help in the fight against cancer and have a good idea for an event? Do not hesitate to contact the organizing committee at televie@niederanven.lu.

Of course, you can also donate; the account number at Raiffeisenbank is as follows: LU52 0099 7800 0110 3795 Comité Télévie Niederanven 2022.

With the "letter of commitment", which you can find as a Pdf on this page, you can tick your choice. The same applies to the “order form” if you are interested in ordering gadgets.

You can send the completed documents to televie@niederanven.lu.

Télévie Lettre d'engagement

Télévie Bon de Commande


Save the dates

• 19. Dezember:         Chrëschtconcert vun der Chorale St. Cécile

• 04. Februar:             Nuetswanderung vun der Schoul (APE) / Nightwalk school event / Nachtwanderung (Schule) /randonnée de nuit de l‘école

• 06. Februar:             Concert Chorale St. Cécile, Concordia-The Voices & Jubilate an der Sennénger Kierch

• 07. Februar:             Stand um Maart vum Comité / market stall / Marktstand / stand au marché de Niederanven

• 11. Mäerz:               Charity Dinner „A Schommesch“mam Carlo Sauber

• 24. Mäerz:               BigBand Militärs Musek

• Ouschtervakanz:      Walkingtour vun Movin Andethana

• 29. Abrëll:                Concert Douanes-Musek

• Pétanque Tournoi vum Pétanque Club Nidderaanwen

• 07. Mee:                  Groussen Télévie Dag