Centre de promesses du Télévie 2022

06.07.2021

Le Collège Echevinal tient à vous informer que la commune de Niederanven sera un des “Centres de promesses du Télévie” de l’année 2022.

A cet effet, un comité d’organisation, composé de membres des associations locales ainsi que des habitants de la commune, sera mis en place.

Ce comité d’organisation aura comme missions principales:

 • élaboration d’un programme de manifestations;
 • assistance aux différentes réunions;
 • rédaction d’une brochure Télévie;
 • collecte des dons;
 • ...

Si vous avez envie de faire partie à ce groupe dynamique, nous vous prions d’envoyer vos coordonnées à l’adresse suivante televie@niederanven.lu, personne de contact est Lena Gries.

Une première réunion d’information aura lieu en septembre 2021 en présence de Madame Diane Wunsch, coordinatrice Télévie.


De Schäfferot deelt Iech mat dass d'Gemeng Nidderaanwen fir d'Joer 2022 ee vun den “Télévie Centres de Promesses” wäert sinn.

Zu dësem Zweck gëtt en Organisatiounscomité zesummegesat, deen aus Memberen aus de lokalen Associatiounen wéi och Awunner aus der Gemeng besteet.

Dësen Organisatiounscomité huet als Haaptmissiounen:

 • Opstelle vun engem Event Programm;
 • Participatioun a verschiddene Versammlungen;
 • Schreiwe vun enger Télévie Broschür;
 • Kollekt vu Spenden;
 • ...

Wann Dir wëllt Deel vun dëser dynamescher Grupp sinn, da schéckt w.e.g. Är Kontaktdetailer op folgend Adress:  televie@niederanven.lu, Kontaktpersoun ass Lena Gries.

Eng éischt Informatiounsversammlung gëtt am September 2021 gehalen a Präsens vun der Madame Diane Wunsch, Coordinatrice vum Télévie.


The board of Aldermen would like to inform you that the Municipality of Niederanven will be one of the “Télévie Centres de Promesses” for the year 2022.

To this end, an organizing committee, made up of members of local associations as well as residents, will be set up.

This organizing committee will have as main missions:

 • writing of an event programme;
 • participation in various meetings;
 • writing of a Télévie brochure;
 • collection of donations;
 • ...

If you would like to be part of this dynamic group, please send your contact details to the following address: televie@niederanven.lu, contact person is Lena Gries.

A first information meeting will take place in September 2021 in presence of Mrs. Diane Wunsch, Télévie coordinator.


Der Schöffenrat möchte Sie darüber informieren, dass die Gemeinde Niederanven im Jahr 2022 eines der “Télévie Centres de Promesses” sein wird.

Zu diesem Zweck wird ein Organisationskomitee gebildet, das sich aus Mitgliedern lokaler Vereine sowie Einwohnern der Gemeinde zusammensetzt.

Dieses Organisationskomitee hat folgende Hauptaufgaben:

 • Ausarbeitung eines Veranstaltungsprogramms;
 • Teilnahme an verschiedenen Sitzungen;
 • Verfassen einer Télévie-Broschüre;
 • Spendenaufruf;
 • ...

Wenn Sie Teil dieser dynamischen Gruppe werden möchten, senden Sie bitte Ihre Kontaktdaten an folgende Adresse: televie@niederanven.lu, Kontaktperson ist Lena Gries.

Eine erste Informationsveranstaltung findet im September 2021 in Anwesenheit von Frau Diane Wunsch, Télévie-Koordinatorin, statt.

Och Folgendes liesen