Centre de promesses du Télévie 2022

08.10.2021

D’Gemeng Nidderaanwen ass 2022 ee vun de ,,Télévie Centres de Promesses''. Déi offiziell Ouverture ass e Samschdeg, den 16. Oktober 2021 um 11h00 am A Schommesch am Kader vun der Nidderaanwener Kiermes. An der éischter Infoversammlung vum Télévie, den 30. September, gouf de Comité d'organisation zesummegestalt an, wéinst deem groussen Interessi esouguer e Comité d'organisation élargi gegrënnt. 
Dir sidd an engem Veräin oder hutt eng Entreprise a wëllt Iech fir den Télévie asetzen? All Hëllef ass wëllkomm - gäre kënnt Dir Iech an de Comité d’organisation élargi mellen.

En 2022, la commune de Niederanven est un des "Télévie Centres de Promesses". L'ouverture officielle aura lieu le samedi 16 octobre 2021 à 11h00 au centre polyvalent ''A Schommesch'' dans le cadre de notre kermesse. Lors de la première réunion d'information, le 30 septembre, un comité d'organisation et en outre, en raison du grand intérêt, un comité d'organisation élargi a déjà été fondé.
Vous êtes une association ou une entreprise et vous souhaitez soutenir le Télévie ? Toute aide est la bienvenue - n'hésitez pas à nous contacter pour faire partie du comité d'organisation élargi.

Die Gemeinde Niederanven ist 2022 einer der „Télévie Centres de Promesses“. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag, den 16. Oktober 2021 um 11h00 A Schommesch im Rahmen unserer Kirmes. In der ersten Infoversammlung, am 30. September, wurde bereits ein Organisationskomitee und zusätzlich, wegen des großen Interesses, ein erweitertes Organisationskomitee gegründet.
Sie sind ein Verein oder eine Firma und wollen den Télévie unterstützen? Jede Hilfe ist willkommen - gerne können Sie sich für das erweiterte Organisationskomitee melden.

The municipality of Niederanven is one of the "Télévie Centres de Promesses" in 2022. The official opening will take place on Saturday, the 16th of October 2021 at 11 a.m at the centre polyvalent 'A Schommesch' in the context of our fair. During the first information meeting on the 30th of September, an organising committee and in addition, due to the great interest, an extended organising committee has already been founded.
Are you an association or a company and would you like to support Télévie? Any help is welcome - please contact us for the extended organising committee.

Comité d'organisation:
Véronique Kieffer (Présidente)
Gilbert Sauber (Vice-président)
Marc Gries (Trésorier)
Marc Vanolst (Trésorier)
Dany Krier (Secrétaire)
Max Weirig (Secrétaire adjoint)

Och Folgendes liesen