Autoabrëch

06.07.2021

D'Unzuel vun den Autosabréch ass an deene leschte Méint staark an d'Luucht gaangen. D'Police gëtt eis dofir e puer Tipps mat op de Wee, wéi mir eis viru sou Abréch schütze kënnen.

Ces derniers mois, le nombre de vols dans des véhicules a augmenté fortement. La Police Luxembourg nous donne quelques conseils comment prendre nos précautions.


Die Anzahl der Autoeinbrüche hat in den letzten Monaten stark zugenommen. Deswegen gibt uns die Polizei ein paar Tipps mit auf den Weg, wie wir solche Einbrücke vorbeugen können.

The number of car break-ins has risen considerably in recent months. That's why the police are giving us a few tips on how we can prevent such break-ins.

Prevention cambriolage voiture

 

Och Folgendes liesen