Nopeschfest

D’Integratiounskommissioun lancéiert am Kader vum Europäeschen Nopeschfest e Concours dee vum 23. Mee bis den 31. August 2022 stattfënnt. Deelhuele kënnen d’Awunner vun der Gemeng duerch eng Aktioun, déi d’Solidaritéit an den Zesummenhalt an der Noperschaft stäerkt. Ob Dir Är Noperen op en Iessen, e Patt oder eng aner Aktivitéit invitéiert - Ärer Kreativitéit si keng Grenze gesat!
Schéckt eis eng Foto mat enger Beschreiwung vun Ärer Aktivitéit (eng Säit) virum 30. September 2022 un integration@niederanven.lu
D'Gemeng ka kee Material zur Verfügung stellen, ëffentlech Plaze kënnen awer no offizieller Ufro beim Schäfferot genotzt ginn.

Dans le cadre de la Fête Européenne des Voisins, la Commission d'intégration lance un concours qui se déroulera du 23 mai au 31 août 2022. Les habitants de la commune peuvent y participer en organisant une activité qui renforce la solidarité et la cohésion du voisinage. Que vous invitiez vos voisins à partager un verre, un repas ou une autre activité - votre créativité n'a pas de limite!
Envoyez-nous une photo et une description de l'activité réalisée (une page) avant le 30 septembre 2022 à integration@niederanven.lu
La commune ne peut pas mettre de matériel à disposition, mais des lieux publics peuvent être utilisés, après demande officielle auprès du Collège échevinal.

Die Integrationskommission startet im Rahmen des Europäischen Nachbarfestes einen Wettbewerb, der vom 23. Mai bis zum 31. August 2022 stattfindet. Teilnehmen können die Einwohner der Gemeinde mit einer Aktivität, die die Solidarität und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft verstärkt. Ob Sie Ihre Nachbarn zu einem Glas, einem gemeinsamen Essen, oder einer anderen Aktivität einladen - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Schicken Sie uns ein Foto und eine Beschreibung der durchgeführten Aktivität (eine Seite) vor dem 30. September 2022 an integration@niederanven.lu.
Die Gemeinde kann kein Material zur Verfügung stellen, aber öffentliche Orte können nach offizieller Anfrage beim Schöffenrat genutzt werden.

The Integration Commission is launching a competition as part of the European Neighbour’s Day, which will run from the 23rd of May to the 31st of August 2022. Residents of the municipality can participate with an activity that strengthens solidarity and cohesion in the neighbourhood. Whether you invite your neighbours to a glass, a meal together, or another activity - there are no limits to your creativity!
Send us a photo and a description of the activity carried out (one page) before 30 September 2022 to integration@niederanven.lu
The municipality cannot provide equipment, but public places can be used, after official request to the board of Aldermen.