Projets (Pistes cyclables)

Rénovation "rue Routscheed"

An der Gemengerotssitzung vum 21.5.2021 gouf de Projet iwwer d’Renovatioun vun der “rue Routscheed” genehmegt. An dësem Projet gëtt een Trottoir tëschent dem Verbindungswee zur “rue Laach” an der Schoul aménagéiert. Den Trottoir féiert als Trottoir traversant iwwer d’Zoufahrten vum Parking beim CIPA. Dat ass eng Moossnam fir d’Automobilisten drop opmierksam ze maachen, dass si an dëser Zone oppassen a lues fuere mussen. Soumat kann e séchere Schoulwee op dëser Deelstéck garantéiert ginn. Des Weideren gëtt de Busarrêt virun der Schoul sou ugepasst, dass d’ Schoulkanner ideal op de Bus goen kënnen.

Vëlos- an Foussgängerwee “rue du coin” – Maison Relais

Der Gemeng Nidderanwen leit Sécherheet vun den Schoulkanner staark um Häerz. Aus dësem Grond gëtt den Schoulwee tëschent der rue du coin zu Ueweraanven an der Maison Relais am Fréijoer 2021 ausgebaut. Op enger Längt vun 250 m gëtt een gemeinsamen Vëlos- an Foussgängerwee vun enger Breet vun 2,5 m installéiert.

Vëlos- an Foussgängerwee Nidderanwen – Rued-Sir

Gemengen Nidderanwen an Betzder sinn an der Planung fir hier Gemengen mat engem Vëloswee laanscht N1 besser fir Foussgänger an Cycliste ze verbannen. Als grouss Ziel gëllt et eng weider Verbindung vum Osten vum Land mat der Stad Lëtzebuerg ze maachen.

Den geplangten Projet féiert zum gréissten Deel iwwer Territoire vun der Gemeng Nidderanwen. Den Vëloswee gëtt engersäits iwwer eng Längt vun ronn 850 m iwwer den bestoenden Feldwee entlaang dem Luxair-Monument geleet. Anerersäits gëtt een Wee vun ronn 1.2 km Längt an 3.5 m Breed nei ugeluecht.

Des Weideren ass an dësem Projet virgesinn, dass ronn eng 15 Stellplazen beim Groussebesch amenagéiert sollen ginn.

Vëlos- an Foussgängerwee Nidderanwen – Schëtter

Den Schantjen vun der laang erwaartener Verbindung fir Foussgänger an Vëlosfuerer tëschent den Gemengen Nidderanwen an Schëtter start den 8.2.2021. Ziel dovun ass et eng sécher Verbindung fir den Vëlo tëschent den SIAS Gemengen ze garantéieren. Des Weideren féiert et dozou, dass Z.I. Bombicht an den Recyclingscenter an Zukunft ouni Problem zu Fouß bzw. mam Vëlo erreecht kënnen ginn.

Dës Verbindung féiert op Nidderanwener Säit zu engem iwwer d’ rue de Munsbach an zu anerem iwwer den alen Wee an iwwer d’ rue Jacques Lamort. Fäerdegstellung vun dëser neier Liaisoun ass fir Enn 2021 geplangt.