Naturzenter SIAS

Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS (www.sias.lu)

Et ass déi biologësch Statioun-Naturzenter SIAS, déi fir déi verschidden Aufgaben am Beräich Natur-a Landschaftsschutz zoustänneg ass.

Zënter 1989 këmmert den interkomunale Syndikat SIAS (Niederanven, Schëtter, Sandweiler, Konter a Weiler-la-Tour) sech em d’Ëmsetze vu Projeten, déi aus dem Domän Natur-an Ëmweltschutz kommen. Am Joer 2000 huet de Naturzenter SIAS d’Koordinatioun vun deene verschiddenen Aufgaben am Naturschutz iwwerholl an 2003, op Initiative vum Ëmwelt Ministère, ass dunn décidéiert ginn, dass de Naturschutz um komunale Niveau vun der biologëscher Statioun géng en charge geholl ginn..

Nieft der Koordinatioun an der Realisatioun vun de verschiddene Aarbechten ewéi Uplanzungen an Entretien, ass déi biologësch Statioun och eng Ulafstell fir Hëllef bei all Froen oder Problemer, déi den Ëmwelt- oder de Naturschutz uginn.

Am Praktëschen heescht dat z.B. d’Uplanzen oder d’Schneide vun Uebstbeem, Hecken, einheimësche Sträicher, Eenzelbeem an Kappweeden. D’Weieren gin ekologësch ugeluecht a valoriséiert. Programmer fir de Schutz an den Entretien vun der Natur an de Landschaften ginn entworf an ausgebaut, Kontrakter fir méi Biodiversitéit ginn mat de Baueren ausgehandelt, déi dann fir eng méi grouss Artevielfalt suergen an gefährdet Déieren schützen (ewéi z.B. de Steekauz an d’Fliedermeis). Enner aanerem steet awer och d’Sensibiliséierung vun der Populatioun fir d’Natur um Programm.